1 ADET ARSA SATIŞI

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait;

S.No MAH CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2 İMAR DURUMU MUH.BED. TL GEÇ.TEM. TL
1. AYARIK ARSA G33C-20A-2A 2838

1

7249,68M2 E:0,40Yençok:2Kat Konut 5.900.000,00-TL 177.000,00-TL

Bedel üzerinden 1 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile hazırlanan şartnamesi dâhilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 24.12.2021 Cuma günü Saat 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4.Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez) C) İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; yıl içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. D) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi. E) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun). F) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. G) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi  H) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. I) İhaleye katılacak olanların,  Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazı. İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

*İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, en geç 24.12.2021 Cuma günü Saat 13.45’e kadar belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis salonunda bulunan İhale Komisyon ( Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

13 Aralık 2021
1.268 kez görüntülendi