1 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi, Yunus Emre İş Merkezi (A) blok 2. Katında bulunan 41 nolu işyeri;

S.No Mahalle Niteliği Bağ.Böl.No M2 1 Yıllık Kira Muh.Bedel (TL) Geçici Teminat
1 Çepni İşyeri A-BL 2. Kat 41 61 m2 1.600,00-TL+KDV 48,00-TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.03.2022 Salı günü saat: 13.30’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B– Kanuni İkametgâh Belgesi, C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, D– Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, E– İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) F– İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri G– İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ– İhaleye katılacak tüzel kişilikler; tüzel kişiliği temsilen genel kurul, yönetim kurullarından veya şube müdürlüklerinden ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirmeleri gerekmektedir. J– Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirilecektir (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) K– Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları (Sabıkasızlık belgesi) L– İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

03 Mart 2022
166 kez görüntülendi