1 ADET İŞYERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait,

SIRA NO ADA/ PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NEVİ  NİTELİĞİ ALANI(m²) 1YILLIKKİRA BEDELİ                             (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
1 349/194 46 İşyeri/Ofis 141 m² 30.000,00-TL 900,00-TL

Bedel üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.11.2021 Salı günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi B- Kanuni İkametgâh Belgesi C– Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi, D– Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri, E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameler ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vermeleri F– İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) H- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, İ- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir K- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir, L- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz, M- 46 Numaralı İşyeri için öncelikli olarak ihaleye katılacak kargocular, bağlı bulunduğu ilgili resmi kurumdan alacağı  “kargo taşımacılığı” işi yaptığına dair belge. Keyfiyet ilan olunur.

21 Ekim 2021
249 kez görüntülendi