Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı

KOMBİNE KANAL TEMİZLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/329875

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642250810/1455 – 3642245805

c) Elektronik Posta Adresi

:

dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı Su Teknisyenliği Amirliği bünyesinde, Teressubat biriken atıksu ana kanallarımızın periyodik olarak temizlenmesinde kullanılmak üzere 1 Adet Kombine Kanal Temizleme Aracı Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çorum Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı Su Teknisyenliği Amirliği

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihale konusu Araç 45 (Kırkbeş) takvim gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

20.09.2016 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4-Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Şasi araç üzerine ekipman imal edildikten sonra aracın garantisinin devam ettiğine dair eğer şasi araç yerli üretim ise Üreticisi tarafından, eğer şasi araç ithal ise Türkiye Distribütörü tarafından düzenlenecek belge,

2- Şasi araç üzerine ekipman imal edildikten sonra aracın garantisinin devam ettiğine dair şasi üreticisi tarafından Çorum Belediyesine hitaben hazırlanan belge.

4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

1-Üst ekipman imalatçısı firmanın kendi bünyesinde kumlama ünitesi ve boya kabini olacaktır. Bunların olduğu Kapasite Raporu.

4.3.4.

4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:

1-Üst ekipman imalatçısı firmaya ait TSEK belgesi,
2-Üst ekipman imalatçısı firmaya ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,
3-Üst ekipman imalatçısı firmaya ait ISO 10002:2006 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesi,
4–Üst ekipman imalatçısı firmaya ait ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi,
5-Üst ekipman imalatçısı firmaya ait EN 3834-2 kaynak sertifikası,
6-Üst ekipman imalatçısı firmanın bünyesinde en az 5 adet EN 9606/1 sertifikalı kaynakçılar bulunmalıdır ve bunu tevsik eden belgeler,
7-Üst ekipmanda tadilatı yapacak ekipman imalatçısı, şasi kamyon üreticisi firmanın onaylı üst ekipman imalatçısı veya tadilatçı firması olmalıdır, teklif veren firma bu durumu şasi kamyon üreticisi firma tarafından düzenlenecek belge,
8-Üst ekipman imalatçısı firmaya ait en az 2 (iki) farklı şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olduğunu gösterir belge,

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Araç ve ekipmanlarla ilgili teknik değerleri içeren imalatçı firma katalogları,

2-Su pompasıyla ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,
3-Vakum pompasıyla ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,
4-Kablosuz kumanda sistemi ile ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,
5-Kanal hortumları ile ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,
6-Kanal temizlik başlıkları ile ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,
7-Emiş hortumu ile ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,
8-Su transfer pompası ile ilgili teknik değerleri ve özellikleri içeren imalatçı firma katalogları veya broşürleri,

9-Don olayına karşı koruma sistemi ile ilgili teknik değerleri içeren imalatçı firma katalogları.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale Yetkilisi

Zübeyir TUNCEL

Su ve Kanalizasyon Md. V.

22 Ağustos 2016
193 kez görüntülendi