11 ADET ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait;

S.NO MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL TOPLAM M2 İmar Durumu MUH.BEDEL (TL) GEÇ.TEM.(TL)
1 AYARIK ARSA G33C-20A-4D 4945

3

1000,43

Taks:0.16 Kaks:0.32 Yençok: 2 Kat

1.000.000,00TL

30.000,00TL

2 İLİCE ARSA G33C-20B-4C 704

42

1353,00

Taks:0.12 Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat

650.000,00TL

19.500,00TL

3 İLİCE ARSA G33C-20B-4C 704

45

1083,80

Taks:0.12 Kaks:0.24 Yençok: 2 Kat

600.000,00TL

18.000,00TL

4 ÇEPNİ ARSA G33C24B-2B 4381

21

373,63

B-2 Ticaret Alanı

2.900.000,00TL

87.000,00TL

5 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935

7

103.28

K-1 Sanayi Arsası

176.000,00TL

5.280,00TL

6 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 18

108.27

K-1 Sanayi Arsası

184.000,00TL

5.520,00TL

7 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2A 4935 20

108.06

K-1 Sanayi Arsası

173.000,00TL

5.190,00TL

8 GÜLABİBEY ARSA G33C-24C-2B 4731 8

547.73

B-2 Ticaret Alan

870.000,00TL

26.100,00TL

9 Yozgat/Merkez

Yazıpınar Köyü

BAHÇE I33-B-25-C 104 302

3361,63

Mevki/Dedeninbel

50.000,00TL

1.500,00TL

10 Yozgat/Merkez

Yazıpınar Köyü

ARSA I33C-05B-1A 134 4

1286,99

Mevki/Köyönü

20.000,00TL

600,00TL

11 Yozgat/Merkez

Yazıpınar Köyü

ARSA I33-C-05B-1A 135 7

120,90

Mevki/Köyiçi

1.800,00TL

54,00TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 13.10.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi, B-Kanuni İkametgah Belgesi, C-Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, E-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin   (A – B ve C) ‘ deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz,   I-Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L-İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

27 Eylül 2021
686 kez görüntülendi