ASANSÖR YILLIK (PERİYODİK) KONTROL HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

ASANSÖR YILLIK (PERİYODİK) KONTROL HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmeti; 18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği”; ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”; gereğince yaptırılacaktır:

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

364 2250810 / 1417

c) İlanın görülebileceği

internet adresi

:

https://www.corum.bel.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmeti yaptırılması işi; Çorum ilinde belediye mücavir alanı içerisinde binalarda bulunan, 2011 yılı sonuna kadar ilk tescilleri yapılmış ve tesciller hiç yapılmamış yaklaşık 2250 adet asansörün tespitinin yapılması ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, Yıllık (Periyodik) kontrollerinin yaptırılması işidir. Bu hizmet alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye belediyemize ait”; www.corum.bel.tr“; web adresindeki şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çorum İli Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Binalardaki Asansörler

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2013

3. Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmetini yapacak firmalardan istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1. Asansör Yıllık (Periyodik) Kontrol Hizmetini yapacak olan “A Tipi Muayene”; kuruluşu yeterlilik belgeleri;
3.2. “A Tipi Muayene”; kuruluşunun sahip olduğu akreditasyon kapsamı gösterir belge;
3.3. “A Tipi Muayene”; kuruluşunun periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortası ve uygunluğu gösterir belge;
3.4. “;A Tipi Muayene”; kuruluşunun bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısını ve bu personelin yeterliliğini gösterir belgeler;
3.5. “A Tipi Muayene”; kuruluşunun periyodik kontrollerde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın genel durumunu gösterir belge;

3.6. “;A Tipi Muayene”; kuruluşunun Yıllık (Periyodik) kontrollerini yapacakları asansörler için “Periyodik Kontrol Ücretini”; gösterir belgeyi;

Asansörlerin Yıllık (Periyodik) kontrol hizmetini yapacak olan “A Tipi Muayene”; kuruluşu yukarıdaki maddelerde istenilen belgeler ile Belediyemiz “İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne”; müracaat edeceklerdir.

Yüksel POYRAZ

İmar ve Şehircilik Md.V.

ÇORUM BELEDİYESİ

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE

BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YAPILARDAKİ ASANSÖRLERİN

YILLIK PERİYODİK KONTROLÜ İÇİN

TEKNİK ŞARTNAME

Madde I. İşin Konusu

Bu şartnamenin konusu; 18 Kasım 2008 tarihli, 27058 Sayılı Resmi Gazete`de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan `Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği` ve 5 Kasım 2011 tarihli, 28106 Sayılı Resmi Gazete`de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ` Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik` gereğince 01/01/2012 tarihinden itibaren Belediye sınırları içerinde bulunan yapılardaki Asansörlerin, yıllık (Periyodik) kontrollerinin TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş bir A tipi muayene kuruluşuna taşeron edilmesi işidir.

Madde II. Amaç

Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin bir yıl içerisinde tamamının muayene edilmesi ve bu sayede mevcut asansörlerin kullanılabilirliği, can güvenliği hakkında belediyenin bilgi toplamasının sağlanabilmesi, eksiklikleri olan asansörler hakkında revizyonların ve/veya cezai müeyyidelerin uygulanması ile birlikte asansörü kullanan vatandaşların can güvenliğinin sürekli olarak sağlanması.

Madde III. Kapsam

05 Kasım 2011 tarihli, 28106 Sayılı Resmi Gazete`de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan `Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin` değiştirilen Dördüncü Bölümü, Madde 10, 1 no`lu bendi kapsamında işi yapacak A tipi bir Muayene kuruluşuna bu iş için yetki verilmesidir.

Madde IV. Tanımlar

Bu şartnamede geçen;

Belediye : Çorum Belediyesi

Yüklenici : Muayene Hizmetini Belediye adına gerçekleştirecek `A` Tipi Muayene kuruluşu.

Bina Sorumlusu : Bina maliki, kat maliki ya da bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi

Taraf : Belediye, Bina Sorumlusu ve Yüklenicinin her biri.

Madde V. Muayene Kuruluşu

Madde I.`de konu olan işin yapılmasında Belediye tarafından yetkilendirilecek kuruluş, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a) TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17020 standardına göre A Tipi Muayene Kuruluşu olarak Akreditasyon Sertifikasına sahip olmalı,

b) Tercihen Uluslararası bir Akreditasyon Kurumundan veya TÜRKAK tarafından ISO/IEC 17021 standardına göre EA 18 kapsamında ISO 9001:2008 Belgelendirmesi konusunda yetkisi olmalı,

c) Periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu görülmeli ve sürekliliği sağlanmalı,

d) Şartnamenin yayınlandığı tarihte bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli (en az iki adet Makine Mühendisi kadrolu olarak bünyesinde çalışıyor olmalı),

e) Periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizatın uygunluğu sağlanmış olmalı,

Madde VI. Hizmet Prosesi

a)BELEDİYE, yaptığı incelemeler sonucunda belirlediği YÜKLENİCİ, `A` Tipi Muayene kuruluşu ile görevlendirme sözleşmesi imzalayacak ve YÜKLENİCİYE yetki verecek , kamuoyuna gerekli duyuruları yapacaktır.

b) BELEDİYE, YÜKLENİCİ`yi – YÜKLENİCİ, BELEDİYE` yi en iyi şekilde temsil etmekle, ticari/siyasi saygınlıklarını zedeleyecek her tür davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

c) TARAFLAR, Faaliyetlerini tarafsızlık ve gizlilik ilkesini koruyarak yürüteceğini taahhüt eder.

d) YÜKLENİCİ, Asansör Periyodik Muayenesi ile ilgili Sistem Dokümantasyonundaki revizyonları yayınladığı günden itibaren 15 takvim içerisinde BELEDİYE` ye bildirmek zorundadır.

e) BELEDİYE, kendini ve/veya YÜKLENİCİ` yi çıkar çatışmasına sokabilecek herhangi bir durumdan haberdar olduğunda direk YÜKLENİCİ` ye konuyu haber vereceğini taahhüt eder.

f) BELEDİYE, Sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin periyodik muayenesini YÜKLENİCİ` nin yapabilmesi için YÜKLENİCİ` ye elindeki veri tabanından bilgi sunacak, şayet mevcut bilgiler güncel değil ise sokak taraması yapılarak binalardaki asansörlerin tespitinde YÜKLENİCİ ile işbirliği yapacaktır.

g) YÜKLENİCİ, her ayın son günü ilgili ay içerisinde yaptığı Muayenelerin Sonuç Raporlarının bir nüshasını BELEDİYE` ye teslim etmekle yükümlüdür. Ancak; YÜKLENİCİ can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan asansörlerin raporlarını bekletmeden BELEDİYEYE bildirecek ve ilgili asansörün çalıştırılması engellenecektir.

h)BİNA SORUMLUSUNCA, yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, YÜKLENİCİ `A` Tipi Muayene kuruluşu tarafından BELEDİYEYE bildirilecek ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılacaktır.

ı) Muayene Sonuç Raporunun verilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, genişletilmesi, daraltılmasına dair hiçbir kararı BELEDİYE alamaz. Bu karar sadece YÜKLENİCİ` ye aittir.

i) BELEDİYE, sınırları içerisindeki toplam Asansör sayısını 12 eşit parçaya bölüp, her ayın başında bir parçasını YÜKLENİCİ` ye Muayene yapması için teslim etmekle yükümlüdür. Planlamada eşit bölünme olamayabilir, bu nedenle BELEDİYE alacağı başvurular 12 eşit parçayı geçerse veya altında kalırsa

planlamasını YÜKLENİCİ ile birlikte gerçekleştirebilir.

j)BELEDİYE, Sınırları içerisinde bulunan Yapılardaki Asansörlerin Muayenesi için YÜKLENİCİ` ye herhangi bir ücret ödemeyecektir. Yıllık Kontrol Ücretini YÜKLENİCİ, Bina Sorumlularından tahsil edecektir. Yıllık (Periyodik) kontrol ücretini BELEDİYE tespit ve ilan edecektir.

k)YÜKLENİCİ` ye BELEDİYE, Asansör Muayenesinin yapılabilmesi için BELEDİYE` nin hazırlayacağı, üzerinde BELEDİYE`nin logosunun olduğu bir kimlik kartı düzenleyecektir.

l) Ücretini ödemediği için YÜKLENİCİ tarafından muayenesi gerçekleştirilemeyen Asansörün bilgisi BELEDİYE hemen bildirilecek ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar asansör BELEDİYE tarafından hizmet dışı tutulacaktır.

m) Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki BİNA SORUMLUSUNA aittir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden BELEDİYE sorumludur.

n)Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleştirilir.

o) YÜKLENİCİ, yıllık periyodik kontrolünü yaptığı asansörlerde, yetkisiz ve belgesiz firmalarca servis bakımı yapılan asansörler ile kabin kapısı (iç kapısı ) olmayan asansörleri tehlikeli olarak değerlendirip hemen BELEDİYE` ye bildirecektir.

Madde VII. Cezai Yaptırımlar

a) 05 Kasım 2011 tarihli, 28106 Sayılı Resmi Gazete`de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan `Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik` gereğince yıllık (periyodik) kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasına dair sorumluluk, asansörün bulunduğu yapıdaki BİNA SORUMLUSUNA aittir. (Madde 5, 7 no`lu Bent)

b)Bina sorumlusunca yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör, YÜKLENİCİ tarafından, BELEDİYE` ye bildirilir ve yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar BELEDİYE tarafından hizmet dışı bırakılır. (Madde 5-11, 12-2 no`lu Bentler)

c)Ayrıca Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar BELEDİYE tarafından izin verilmez. Buna rağmen asansörün çalıştırılmasından BİNA SORUMLUSU sorumludur.(Madde 5-11, 13-2 no`lu bentler)

d)YÜKLENİCİ; mesleki sorumluluk sigortasının sürdürülmemesi, akreditasyonun askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, BELEDİYE tarafından yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapılır.

e)Yıllık kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların tazmini, YÜKLENİCİ mesleki sorumluluk sigortasından karşılanır.

Madde VIII. Şartname Şartları

Bu şartname gereğince BELEDİYE bir YÜKLENİCİ seçecek ve bu YÜKLENİCİ ile arasında asansörlerde yıllık kontrol işi için bir `Görevlendirme Sözleşmesi` imzalayacak ve bu Görevlendirme Sözleşmesi şartları gereğince YÜKLENİCİYE yetki verecek, kamuoyuna gerekli duyuruları yapacak ve 2012-2013 yılı içerisinde binalardaki asansörlerin yıllık periyodik muayenelerinin yaptırılmasını sağlayacaktır.

Ahmet Oğuz BOYRAZ Mikdat YILDIRIM Yüksel POYRAZ

Mak.Müh. Mak.Müh. İmar ve Şehircilik Md.V.

20 Aralık 2011
841 kez görüntülendi