BELEDİYEMİZ MECLİSİ’NİN 07/12/2012 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN İLAN METNİ

İ L A N


Çepni Mahallesi, 4004 ada, 163, 164, 165, 166, 167, 168 nolu parsellerde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 07/12/2012 tarih ve 208 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.


İ L A N

Çepni Mahallesi, 2556 ada, 69 ve 83 nolu parsellerin bir kısmı onaylı imar planında emsal:0.30 h.max: 7.50 metre yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı, bir kısmı ise yolda kalmakta olup,

2556 ada, 69, 83 parsellerin emsal: 0.30 h.max: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”; olarak 1/1000 uygulama plan değişikliği,, 07/12/2012 tarih ve 221 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

Yaydığın Mevki, 864, 865, 866 nolu parsellerde 1adet beton köşk tipi trafo yeri ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 07/12/2012 tarih ve 207 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

İmar planı ilave- revizyonuna konu alanın yaklaşık 45 ha`lık alanda yer aldığı, parsellerin mülkiyetlerinin hazineye ait olduğu, 126 nolu parselin bir kısmının mevcutta ağaçlandırılacak alan olarak planlı olduğu, diğer parsellerin ise bir kısmının üniversite alanı olarak planlı olduğu plansız alanda kaldığı,

Hitit Üniversitesi tarafından hazırlatılan teklif planda 45 ha`lık alanın “Üniversite Kampus Alanı”; olarak belirlendiği, plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave- revizyonu değişikliği, 07/12/2012 tarih ve 213 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

Ayarık Mevki, 673 ada, 17 nolu parselin içinden geçmek üzere 4 metrelik yol işaretlenmesi (otopark cebi) şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 07/12/2012 tarih ve 210 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

İlice Mevki, 115 pafta, 93 ada, 34 nolu parselin güneyinden geçmek üzere 5 metrelik yol işaretlenmesi (otopark cebi) şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 07/12/2012 tarih ve 209 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

İbrahimçayırı, Mevki, 2237 ada ve Yavruturna Mahallesi, 218 adada “asmakatın saçak seviyesine ve emsale dahil edilmemesi”; ve “bodrum katların % 50 si emsale dahil edilmeyecektir”; şeklinde plan notu eklenerek, plan müelliflerince hazırlanan 2 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 07/12/2012 tarih ve 215 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

Bahçelievler Mahallesi, 543, 1273 adalar, Karakeçili Mahallesi, 1887, 534 adalar, Ulukuvak Mahallesi, 2830,1903 adalar, İbrahim Çayırı Mevki, 3384, 2483, 3409, 3364 adalar da “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi”; şeklinde plan notu getirildiği plan müellifince hazırlanmış 10 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi, 07/12/2012 tarih ve 214 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

İ L A N

Karacaköy Mevki, 104 ada 1 parselin Emsal: 2.00, h. max: serbest yapılaşma koşullarında Sanayi Alanı olarak işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan plan değişikliği 07/12/2012 tarih ve 223 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

17 Aralık 2012
176 kez görüntülendi