BELEDİYEMİZ MECLİSİ’NİN 07/01/2013 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN İLAN METNİ

İLAN –

1– Ulukavak Mahallesi, 3743 ada, 3 nolu parsel onaylı imar planında ayrık nizam 5 kat, ön bahçe mesafeleri 5 metre yan bahçe mesafeleri 4 metre taks: 0.40, kaks: 2.00 yapılaşma koşullarında Konut alanı olarak planlı olup, parsel malikinin 3 tarafının yol olması nedeniyle yoldan 5 metre çekmelere göre taban alanının tam olarak kullanmaması ve inşaat alanının azalması sebebiyle başvuru yaptığından;

Plan değişikliği teklifinde 3743 ada, 1 nolu parsel ayrık nizam 5 kat Taks: 0.40, Kaks: 2.00 yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak belirlenmiş, çekme mesafeleri ise parselin güney yol cephesinden 5 metre, komşu parselden 3.5 metre ve diğer yol cephelerinde çekme mesafesinin kaldırıldığı görülmüş olup, Plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,07/01/2013 tarih ve 4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

2– Plan revizyonu teklifi plan notlarında;

1-Binalarda çatı katı bağımsız olmamak koşulu ile iskana açılabilir. Çatı katı son kat taban alanının % 70 ini geçemez. Çatı Katı yüksekliğe dahil değildir. Terasların üstü kapatılabilir.

2-Konut alanlarında zemin katlarda ticaret yapılabilir.

3-Merdiven sahanlığı ve bina girişi emsale dahil değildir.

4- Konut alanlarında Bodrum katların % 50 si emsale dahil değildir.

Tavukluk mevki, 3625, 538 adalarda plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu,07/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

3– Bahçelievler Mahallesi, 2505 ada, 1 nolu parsel onaylı imar planında Sağlık Ocağı ve trafo alanı olarak planlı olup, 2505 ada, 1 nolu parselin Emsal: 1.35 h.max: 15.50 metre yapılaşma koşullarında Konut alanı olarak işaretlenmesi, 2505 adanın batısında yer alan Resmi kurum alanı olarak planlı 2504 ada, 1 parselin batısında yaklaşık 600 m² lik park işaretlenmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi”; şeklinde plan notlarına eklenmesi, 07/01/2013 tarih ve 6 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

4– Plan değişikliği teklifi yapılan adaların çoğunlukla ayrık nizam yapılaşma koşullarına sahip (3, 4, 5 ve 8 kat) konut alanları olarak planlı olduğu ve 17 adet ayrı plan değişikliği teklifinde “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi”; şeklinde plan notu getirildiği görülmüş olup,

Tepecik Mevki,790, 950, 2344, 2033, 2030 adalar, Bahçelievler Mahallesi, 1783, 1785 adalar, Çoraklık Mahallesi, 3992, 2243, 2135 adalar, İbrahimçayırı Mevki, 3361, 3378 adalar, Ulukavak Mahallesi, 3446 ada, Gülabibey Mahallesi 924, 502, 3823 adalar “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi”; şeklinde plan notu getirildiği plan müellifince hazırlanan 17 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 07/01/2013 tarih ve 5 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

5– Çalık Yedaş Çorum İl Koordinatörlüğü`nün kentin elektrik dağıtımının düzenlenmesi amacıyla, kamyon garajı ve sebze halinin yakınında trafo yeri olarak belirlenen; Plan değişikliği teklifi yapılan alan, imar planında kamyon garajı ve sebze hali olarak planlı alanların yanında yer alan ve imar planında park olarak işaretli alanın kuzey batı köşesinde yer almakta olup, 1adet trafo yeri ile ilgili plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 07/01/2013 tarih ve 3 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

6– Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 1 nolu parsel de, Taks: 0.40 Kaks: 2.00, h.max: 15.50 metre yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanması, Zemin katta günübirlik ticari kullanıma izin verilebilir, bodrum katlar emsale dahil değildir şeklinde plan notları ile teklif edilen 1/5000 nazım İmar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği teklifi, aynı bölgede ki yapılaşma koşulları da dikkate alınarak, 07/01/2013 tarih ve 8 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

14 Ocak 2013
192 kez görüntülendi