BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 08/03/2013 TARİHİNDE ONAYLANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN İLAN METİNİ

1– Akkent Mahallesi 114 ada 1 nolu parselin bir kısmının Emsal: 1.00, H.max: 10.50 metre yapılaşma koşullarında Belediye Hizmet Alanı (Kadın Kültür Merkezi) olmak üzere hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

2-20L3a, 20L4a, 20L4b, 20L4c, 20L4d nolu 1/1000 ölçekli imar paftaları dahilindeki 2347, 2348, 3663, 3662, 2349, 3661, 3660, 3659, 1991, 2471, 1992, 2014, 177, 4135, 2641, 2460 adalar arasında kalan Sülüklü Deresinin 1200 metrelik kısmında, yatırımın aksamaması için, derenin, yolun kuzeyinde, 5 metre genişlikte kanal olarak planlanması şeklindeki 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı revizyonu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

3-Bahçelievler Mahallesi 484, 3630, 2586 adalar, Karakeçili Mahallesi 140 ada, Ulukavak Mahallesi 3389, 959, 2480 adalar, İbrahim Çayırı, Mevki, 2597 ada, Yavruturna Mahallesi, 2226 ada, Gülabibey Mahallesi 3770, 503 adalar ve Çoraklık, 1871, 3001 adalar da “bodrum katların % 50 sinin emsale dahil edilmemesi”; şeklinde plan notu getirilerek, Çoraklık 3001 ada da ayrıca asmakatın saçak seviyesine ve emsale dahil edilmemesi yönünde plan notu eklenerek, plan müellifince hazırlanan, 13 adet 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

4-Çoraklık Mevki 82 pafta, 584 ada, 39 nolu parselin önlemli alan olarak Taks: 0.08, Kaks: 0.16 h.max: 6.50 metre yapılaşma koşullarında düşük yoğunluklu konut alanı (bağ amaçlı) olarak planlandığı, yapı yasağı olan bir kısmının ise, “Ağaçlandırılacak alan”; olarak planlandığından,

* Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 26.09.2012 tarihinde onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda belirtilen kriterlere uyulacaktır.

* Parselde yapılaşmaya esas temel sistemlerini belirlemeye yönelik jeolojik ve jeoteknik etüt yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.”; şeklinde plan notlarına uygun olarak hazırlanan teklif, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, imar planı örneği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

12 Mart 2013
176 kez görüntülendi