* Çöp Toplama, Nakli ve Temizlik Hizmeti Alınacaktır. 20/01/2010

İhale İlanı

ID=608751

28.12.2009 – 09:40:56

Formun Üstü

Çöp Toplama, Nakli ve Temizlik Hizmeti Alınacaktır.

Çorum Belediye Başkanlığı

Çöp Toplama,Nakli ve Temizlikhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No : 2009/180908

1. İdarenin

a ) Adresi : Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM

b ) Telefon ve Faks Numarası : 364 2250810-1452 – 364 2245805

c ) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2. İhale Konusu hizmetin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İlimiz 13 Adet Mahallesinde 250 Adet Personel ve 27 Adet Araç ile Ana Arterlerin ,yeşil Alanların,parkların,meydanların,otoparkların,semt Pazarlarının ve Her Türlü Eğitim ve Öğretim Kurumlarının ,cadde ve Sokaklarının Süpürülmesi,yıkanması,tıbbi Atıkların ve Çöplerin Alınması ile Çöp Döküm Alanına Nakli,temizlik Hizmet Alımı.

b ) Yapılacağı Yer : Çorum Mücavir Alan Sınırları

c ) İşin Süresi : 01.03.2010-31.12.2010 tarihleri arasında 306 (Üçyüzaltı) takvim gün

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Belediye Hizmet Binası 5.Kat İhale Odası

b ) Tarihi ve Saati : 20.01.2010 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 undan , az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75`den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15 inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %10 undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler
İhale konusu hizmet alım işinde aşağıda niteliği ve sayısı belirtilen personeller çalıştırılacaktır.

Sıra No Görevi Adet
1 Temizlik Sorumlusu 1
2 Ekipbaşı 10
3 Sürücü 41
4 Vasıfsız Temizlik İşçisi 198
TOPLAM PERSONEL 250

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İhale konusu hizmet alım işinde aşağıda sayı ve niteliği belirtilen araçlar çalıştırılacaktır.

Sıra No Araçlar Adet
1 13 m3 Kapasiteli Hidrolikli Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 15
2 7 m3 Kapasiteli Hidrolikli Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu 3
3 6 m3 Vakumlu Yol Süpürme Makinesi 2
4 Çift Kabinli Kamyonet (En az 1500 kg Kapasiteli) 2
5 Çift Kabinli Pikap (En az 960 kg Kapasiteli ) 3
6 Arozöz (en az 10 ton Kapasiteli) 1
7 Binek Oto (4 yolcu Kapasiteli) 1
TOPLAM ARAÇ 27

4.3.4. Kalite ve standarda ilişkin belgeler
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem BelgesiBu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1
Şehir Temizliği,Çöp Toplama ve Nakli,Cadde ve Sokak yerlerinin el veya Makine ile Süpürülmesi,yıkanması ve temizlenmesi işlerinden herhangi birisini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 Türk Lirası doküman bedelini Çorum Belediyesinin Vakıfbank Çorum Şubesi 00158007290543901 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binası 5.Kat İhale Odası Yeniyol Mah.Gazi cad.NO:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer Hususlar:

Ek:

4.2.2. Bilanço veya Eşdeğer Belgeler:

İhale veya son başvurutarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde ,bir önceki yıla ait yıl sonubilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğerbelgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.Bubelgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleriile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler.Bu durumda ,belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerininsağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3.İş HacminiGösteren Belgeler:

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar,iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler.Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığna bakılır.

Formun Altı

Seçilen ihale usulü ve yaklaşık maliyete göre ihalenizin ilanda kalma süresi gündür.

İdare Yetkilisi

İmza

23 Ocak 2010
331 kez görüntülendi