Çorum Belediye Başkanlığından.11/02/2010

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülabibey Mahallesi, Eski Ankara Caddesi ile Milönü Caddesine Cepheli Sancaktar İş Merkezinde bulunan, 4 adet işyeri hazırlanan şartnameleri dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı, 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. İşin İhalesi 18.02.2010 Perşembe günü saat 14.00`de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise,istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.), E- Geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortalık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), G-İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

S.N

MAH.

NİTELİĞİ

KAT N0

B.BL.

N0

ARS.PAYI

M2

KİRA MUH.BED.(YTL)

GEÇ.TEM.

( TL)

1

Sancaktar İş Merkezi

DEPO

BODRUM

1

40/2400

63,41

1.200,00

72,00

2

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

1.KAT

28

20/2400

44,31

1.200,00

72,00

3

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2.KAT

37

15/2400

47,51

1.200,00

72,00

4

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2.KAT

40

10/2400

44,31

1.200,00

72,00

11 Şubat 2010
573 kez görüntülendi