Pvc Su Malzemesi Satın Alınacaktır.

İhale İlanı

Formun Üstü

Pvc Su Malzemesi Satın Alınacaktır.

Çorum Belediye Başkanlığı

PVC Su Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No : 2010/42719

1. İdarenin

a ) Adresi

:

Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

364 2250810-1452 – 364 2245805

c ) Elektronik Posta Adresi

:

dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2. İhale konusu malın

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

b ) Teslim Yeri

:

Su Teknisyenliği Amirliği Malzeme Depoları

c ) Teslim Tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 45 (kırkbeş) takvim gündür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

:

Çorum Belediyesi Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası

b ) Tarihi ve Saati

:

06.05.2010 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
verilmesi
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlene Sanayi Sicil Belgesi
b)İsteklinin Üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 Türk Lirası doküman bedelini Vakıfbank Çorum Şubesi TR97 0001500158007290543901 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Ek:
İsale Hattında ve Yeni Şebeke Döşeme İşlerinde Kullanılmak Üzere PVC Su Malzemesi Alınacaktır.

Sıra No

Malzeme Cinsi

Özellikleri

Miktarı (Adet/Metre)

1

Q 63´lük PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

252 mt.

2

Q 75´lik PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

390 mt.

3

Q 90´lık PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

390 mt.

4

Q 110´luk PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

7000 mt.

5

Q 140´lık PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

1002 mt.

6

Q 160´lık PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

2004 mt.

7

Q 225´lik PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

1500 mt.

8

Q 280´lik PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

1002 mt.

9

Q 315´lik PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

1002 mt.

10

Q 355´lik PVC Boru 10 Atü

Contaları ile

90 mt.

11

Q 50´lik PVC Kayar Manşon

Contaları ile

50 Adet

12

Q 75´lik PVC Kayar Manşon

Contaları ile

250 Adet

13

Q 90´lık PVC Kayar Maşon 10 Atü

Contaları ile

50 Adet

14

Q 110´luk PVC Kayar Manşon 10 Atü

Contaları ile

500 Adet

15

Q 140´lık PVC Kayar Manşon 10 Atü

Contaları ile

100 Adet

16

Q 160´lık PVC Kayar Manşon 10 Atü

Contaları ile

250 Adet

17

Q 225´lik PVC Kayar Manşon 10 Atü

Contaları ile

100 Adet

18

Q 280´lik PVC Kayar Manşon 10 Atü

Contaları ile

30 Adet

19

Q 315´lik PVC Kayar Manşon 10 Atü

Contaları ile

50 Adet

20

Q 90´lık PVC Dirsek 90° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

21

Q 90´lık PVC Dirsek 45° 10 Atü

Contaları ile

5 Adet

22

Q 280´lik PVC Dirsek 45° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

23

Q 280´lik PVC Dirsek 22° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

24

Q 315´lik PVC Dirsek 45° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

25

Q 315´lik PVC Dirsek 22° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

26

Q 315´lik PVC Dirsek 11° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

27

Q 315´lik PVC Dirsek 90° 10 Atü

Contaları ile

10 Adet

28

Q 355´lik PVC Dirsek 45° 10 Atü

Contaları ile

3 Adet

29

Q 355´lik PVC Dirsek 90° 10 Atü

Contaları ile

2 Adet

30

Q 355´lik PVC Dirsek 11° 10 Atü

Contaları ile

2 Adet

31

Q 63´lük Kör Tıpa Pik

Contaları İle

10 Adet

32

Q 75´lik GE Flanş

Contaları ile

10 Adet

33

Q 90´lık Kör Tapa Pik

Contaları ile

20 Adet

34

Q 110´luk Kör Tapa Pik

Contaları ile

80 Adet

35

Q 110´luk GE Flanş

Contaları ile

50 Adet

36

Q 110×80 GMMR

Contaları ile

10 Adet

37

Q 110×63 GMMR

Contaları ile

5 Adet

38

Q 110×110 GMMB

Contaları ile

80 Adet

39

Q 110×75 GMMB

Contaları ile

10 Adet

40

Q 140´lık GE Flanş

Contaları ile

20 Adet

41

Q 140×110 GMMA

Contaları ile

10 Adet

42

Q 140×125 PVC´den-AÇB´ye Geçiş Parçası Pik

AÇB tarafı 13cm tornalı

60 Adet

43

Q 160´lık GE Flanş

Contaları ile

30 Adet

44

Q 160×140 GMMB

Contaları ile

10 Adet

45

Q 160×110 GMMB

Contaları ile

10 Adet

46

Q 225´lik GF Flanş

Contaları ile

30 Adet

47

Q 225´lik GE Flanş

Contaları ile

30 Adet

48

Q 225×200 PVC´den-AÇB´ye Geçiş Parçası Pik

AÇB tarafı 17cm tornalı

50 Adet

49

Q 225×160 GMMA

Contaları ile

10 Adet

50

Q 225×110 GMMA

Contaları ile

10 Adet

51

Q 225×225 GMMA

Contaları ile

5 Adet

52

Q 280´lik GE Flanş

Contaları ile

10 Adet

53

Q 280´lik GF Flanş

Contaları ile

10 Adet

54

Q 280x 110 GMMA

Contaları ile

6 Adet

55

Q 315×300 PVC´den-AÇB´ye Geçiş Parçası Pik

AÇB tarafı 17cm tornalı

20 Adet

56

Q 315´lik GF Flanş

Contaları ile

10 Adet

57

Q 315×110 GMMA

Contaları ile

10 Adet

58

Q 315×160 GMMA

Contaları ile

4 Adet

59

Q 65´lik 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

60

Q 80´lik 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

61

Q 100´lük 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

16 Adet

62

Q 125´lik 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

63

Q 150´lik 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

64

Q 200´lük 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

65

Q 250´lik 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

66

Q 300´lük 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

67

Q 350´lik 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

68

Q 500´lük 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

69

Q 400´lük 10 Atü Kör Flanş

Conta Yatağı Faturalı

6 Adet

70

Q 200´lük 10 Atü Kör Flanş

Conta Yatağı Faturalı

5 Adet

71

Q 150´lik 10 Atü Kör Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

72

Q 100´lük 10 Atü Kör Flanş

Conta Yatağı Faturalı

12 Adet

73

Q 125´lik 10 Atü Kör Flanş

Conta Yatağı Faturalı

6 Adet

74

Q 500´lük 10 Atü Delikli Flanş

Conta Yatağı Faturalı

10 Adet

75

Q 63´lük PVC Kayar Manşon

Contaları ile

300 Adet

Formun Altı

Haşim AVCI

Su ve Kanalizasyon Müd.

16 Nisan 2010
232 kez görüntülendi