Belediye Başkanlığından…

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniyol Mahallesi, Sel Sokak, 4 pafta, 434 ada, 87 nol`u parsel üzerinde bulunan, Mevlana Çok Katlı Otoparkının 1.2.3.4 ve 5. Katlarında bulunan 277 araç kapasiteli çok katlı otoparkın, 1.2.3.(ön cephe) 4. ve 5. Katlarındaki 250 araçlık kısmı ile 5. Kat arka cephede yer alan oto yıkama yeri, yıllığı 93.500,00 TL(doksan üç bin beş yüz) tahmini kira bedeli ve 8.000,00 TL(sekiz bin) Geçici Teminat üzerinden hazırlanan şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir. İşin İhalesi 26.04.2010 Pazartesi günü saat 14.00`de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi; D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) E- Geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilin de ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

19 Nisan 2010
219 kez görüntülendi