Demir Malzeme Satın Alınacaktır.

İhale İlanı

Demir Malzeme Satın Alınacaktır.

Çorum Belediye Başkanlığı

Demir Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No : 2010/50433

1. İdarenin

a ) Adresi

:

Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b ) Telefon ve Faks Numarası

:

364 2250810-1453 – 364 2245805

c ) Elektronik Posta Adresi

:

dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2. İhale konusu malın

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.

b ) Teslim Yeri

:

Çorum Belediyesi Tamir Atölye Şefliği

c ) Teslim Tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 30 (otuz) takvim gündür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası

b ) Tarihi ve Saati

:

17.05.2010 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Ek:
Tamir Atölye Şefliğimizin Kaynakhanesinde ve Kaportahanesinde kullanılmak üzere Demir ve Çelik Malzeme Alımı

Sıra No

Malzeme Cinsi

Miktarı

1

Profil 20×30 2mm.1395 kg

50 Boy

2

Profil 30×30 2,5 mm. 1398 kg

100 Boy

3

Profil 30×40 3 mm. 1950 kg

100 Boy

4

Profil 40×40 3 mm. 2070 kg

100 Boy

5

Profil 40×60 3 mm. 2640 kg

100 Boy

6

Siyah Sac 120×240 1,5 mm 75 tabak

2600 kg

7

Siyah Sac 120×240 2 mm. 75 tabak

3456 kg

8

Siyah Sac 120×240 3 mm. 50 tabak

3456 kg

9

Siyah Sac 120×240 4 mm. 30 tabak

2765 kg

10

Siyah Sac 120×240 6 mm. 30 tabak

4150 kg

11

Siyah Sac 120×240 10 mm. 10 tabak

2304 kg

12

Siyah Sac 2000×6000 20 mm. 1 tabak

1920 kg

13

Boru 1 ½” 3.25 mm 649.8 kg

30 Boy

14

Silme 20×3 ´lük 50 boy

141 kg

15

Silme 25×5´lik 50 boy

294 kg

16

Silme 30×5´lik 50 boy

354 kg

17

Silme 50×4´lük 50 boy

471 kg

18

Silme 50×5´lik 50 boy

588 kg

19

Silme 60×5´lik 30 boy

423 kg

20

Lama 10×20 50 boy

480 kg

21

Lama 10×30 50 boy

710 kg

22

Lama 10×40 40 boy

754 kg

23

Lama 10×50 30 boy

706 kg

24

Lama 10×60 30 boy

848 kg

25

Köşebent 30x30x3 50 boy

400 kg

26

Köşebent 40x40x4 100 boy

1452 kg

27

Köşebent 50x50x5 100 boy

2262 kg

28

Köşebent 60´lık 100 boy

3252 kg

29

Köşebent 70´lik 20 boy

890 kg

30

Köşebent 80´lik 10 boy

580 kg

31

“U” Demiri 50×33´lük 30 boy

1006 kg

32

“U” Demiri 65×42´lik 30 boy

1276 kg

33

“U” Demiri 80×45´lik 30 boy

1555 kg

34

HARDOKS 500 20 mm. 2000×6000

1920 kg

35

HARDOKS 500 12 mm . 2000×6000

1152 kg

36

HARDOKS 500 10 mm. 2000×6000

960 kg

37

HARDOKS 500 8 mm. 2000×6000

768 kg

Alper ZAHİR

Fen İşleri Müd. V.

28 Nisan 2010
241 kez görüntülendi