Belediye Başkanlığından…

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Gülabibey Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesinde, imar planının 19.J.III.C- 19.K.IV.D ve 18.J.II.B Paftalarında bulunan Küçük Sanayi Arsası işaretli olan 31/1 Pafta, 4120 ada, 19 nolu 1.673,64 m², 4121 ada, 19 nolu 1.686,00 m², 4122 ada, 19 nolu 1.724,10 m², 4123 ada, 19 nolu 1.730,80 m², 4124 ada, 19 nolu 1.660,40m², 4125 ada, 21 nolu 1.798,32 m², 4126 ada, 23 nolu 3.423,76 m², 4127 ada, 23 nolu 3.423,76 m² olmak üzere 8 adet Parseldeki toplam 17.120,78 m² miktarlı gayrimenkul toplu olarak, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak-İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 20.09.2010 Pazartesi günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 1.198.454,60 TL Geçici Teminatı : 35.953,63 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de Tebligat için adres gösterilmesi, C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A- B ve C)` deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortalık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), I-İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.


İlan Tarihleri : 03.09.2010- 06.09.2010

25 Ağustos 2010
258 kez görüntülendi