Belediye Başkanlığından…

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen Yeniyol Mahallesi Gazi 4. Sokak ile Sel Sokakta, 1 pafta, 2672 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan, Turgut Özal İş Merkezi Bodrum katta toplam 44 adet dükkan hazırlanan şartnameleri dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere, ihaleye çıkartılmıştır. İşlerin ihalesi 09.11.2010 Salı günü saat 14.00′ de Belediyemiz Meclis Salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A) Kanuni ikametgah belgesi, B)Türkiye`de tebligat için adres göstermesi C )Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi . D) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) E ) Geçici teminatlarını vermeleri. F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) G) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H)İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.


S.N

Niteliği

Kat No

B.BL.N

Arsa Payı

Dükkan Alanı

Yıllık Tah.Kira Bed (TL)

Geç.Tem (TL)

1

Dükkan

Bodrum

1

41/6218

28 m²

1.345,00.-

41,00.-

2

Dükkan

Bodrum

2

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

3

Dükkan

Bodrum

3

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

4

Dükkan

Bodrum

4

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

5

Dükkan

Bodrum

5

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

6

Dükkan

Bodrum

6

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

7

Dükkan

Bodrum

7

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

8

Dükkan

Bodrum

8

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

9

Dükkan

Bodrum

9

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

10

Dükkan

Bodrum

10

53/6218

39 m²

1.875,00.-

57,00.-

11

Dükkan

Bodrum

11

33/6218

20 m²

960,00.-

29,00.-

12

Dükkan

Bodrum

12

33/6218

20 m²

960,00.-

29,00.-

13

Dükkan

Bodrum

13

33/6218

20 m²

960,00.-

29,00.-

14

Dükkan

Bodrum

14

33/6218

20 m²

960,00.-

29,00.-

15

Dükkan

Bodrum

15

35/6218

22 m²

1.060,00.-

32,00.-

16

Dükkan

Bodrum

16

41/6218

28 m²

1.345,00.-

41,00.-

17

Dükkan

Bodrum

17

43/6218

30 m²

1.440,00.-

45,00.-

18

Dükkan

Bodrum

18

42/6218

29 m²

1.395,00.-

42,00.-

19

Dükkan

Bodrum

19

42/6218

29 m²

1.395,00.-

42,00.-

20

Dükkan

Bodrum

20

44/6218

31 m²

1.490,00.-

45,00.-

21

Dükkan

Bodrum

21

44/6218

31 m²

1.490,00.-

45,00.-

22

Dükkan

Bodrum

22

46/6218

33 m²

1.585,00.-

48,00.-

23

Dükkan

Bodrum

23

88/6218

75 m²

3.600,00.-

108,00.-

24

Dükkan

Bodrum

24

40/6218

27 m²

1.300,00.-

39,00.-

25

Dükkan

Bodrum

25

41/6218

27 m²

1.300,00.-

39,00.-

26

Dükkan

Bodrum

26

41/6218

27 m²

1.300,00.-

39,00.-

27

Dükkan

Bodrum

27

41/6218

28 m²

1.345,00.-

41,00.-

28

Dükkan

Bodrum

28

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

29

Dükkan

Bodrum

29

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

30

Dükkan

Bodrum

30

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

31

Dükkan

Bodrum

31

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

32

Dükkan

Bodrum

32

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

33

Dükkan

Bodrum

33

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

34

Dükkan

Bodrum

34

46/6218

33 m²

1.585,00.-

48,00.-

35

Dükkan

Bodrum

35

46/6218

33 m²

1.585,00.-

48,00.-

36

Dükkan

Bodrum

36

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

37

Dükkan

Bodrum

37

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

38

Dükkan

Bodrum

38

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

39

Dükkan

Bodrum

39

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

40

Dükkan

Bodrum

40

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

41

Dükkan

Bodrum

41

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

42

Dükkan

Bodrum

42

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-

43

Dükkan

Bodrum

43

31/6218

18 m²

865,00.-

26,00.-

44

Dükkan

Bodrum

44

30/6218

17 m²

820,00.-

25,00.-


27 Ekim 2010
217 kez görüntülendi