GIDA PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığı

GIDA PAKETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2011/12453

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

364 2250810 – 364 2245805

c) Elektronik Posta Adresi

:

dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP`ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

c) Teslim tarihleri

:

Gıda Maddesi Yardım Paketleri aşağıda belirtilen tarihlerde istenilen miktar kadar teslim edilecektir.

01.04.2011 tarihinde 1500 adet 15.04.2011 tarihinde 1250 adet 16.05.2011 tarihinde 1250 adet 15.06.2011 tarihinde 1250 adet 15.07.2011 tarihinde 3000 adet 15.08.2011 tarihinde 1500 adet 15.09.2011 tarihinde 1250 adet 17.10.2011 tarihinde 1250 adet 15.11.2011 tarihinde 1250 adet 05.12.2011 tarihinde 1500 adet İdare, 2. madde de belirtilen Gıda Maddesi Yardım Paketlerinin teslim programında ve miktarında yükleniciye 7 gün önceden bildirmek kaydı ile değişiklik yapabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

23.02.2011 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde her türlü gıda malzemesi alım veya satım işi veya gıda paketi dağıtım işi yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 Çorum adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

Gıda Maddesi Yardım Paketleri içerisine konulacak tüm ürünler Türk gıda kodeksine uygun olacak, ürünlerin etiketleri üzerinde Tarım Bakanlığınca verilen üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası bulunacaktır.

Bir Adet Gıda Paketinin içinde bulunacak malzemeler listesi aşağıdaki gibidir;

S.NO

CİNSİ

MİKTARI

1

Sıvı Ayçiçeği Yağı 5 litre

1 adet

2

Domates Salça 830 gr

1 adet

3

Makarna 500 gr

6 adet

4

Pirinç 1 kg

1 adet

5

Siyah Çay 1 kg

1 adet

6

Toz Şeker 3 kg

1 adet

7

Kuru Fasulye 1 kg

1 adet

8

Kuru Nohut 1 kg

1 adet

9

Bulgur (Pilavlık) 1 kg

1 adet

10

Kırmızı Mercimek 1 kg

1 adet

11

Siyah Zeytin 1 kg

1 adet

12

Un 5 kg

1 adet

13

Hazır Çorba 60 gr

6 adet

14

Kemalpaşa Tatlısı 140 gr

1 adet

15

Bisküvi 450 gr

1 adet

İhale Yetkilisi

Mustafa ERCAN

Kültür ve Sosyal İşler Müd. V.

İmza

31 Ocak 2011
200 kez görüntülendi