ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen, Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan Tapu Kütüğünün 76 pafta, 2283 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, 2055.29 m² miktarlı, İmar planında Çarşı + Konut işaretli, kat karşılığında yaptırılan (Fatih İş Merkezi) gayrimenkulde toplam 3 adet mesken hazırlanan şartnameleri dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. İşin İhalesi 27.04.2011 Çarşamba günü saat 14.00`de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A-B ve C)` deki esaslara göre temin edecekleri belge, E- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, F-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeler i.(Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) G-Geçici teminatları vermeleri, H-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortalık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), I-İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

S.N

BUL.KAT-BĞ.BL.N0

ARSA PAY

NİTELİĞİ

MİKTARI

TAH.BED.(TL) KDV

GEÇ.TEM. (TL)

1

B/BLOK 8.KAT-N0:22

12/1256

MESKEN

116 m²

58.000,00 + % 1

1.740,00

2

B/BLOK 8.KAT-N0:23

12/1256

MESKEN

116 m²

58.500,00 + % 1

1.755,00

3

B/BLOK 8.KAT-N0:24

13/1256

MESKEN

122 m²

61.500,00 + % 1

1.845,00


15 Nisan 2011
210 kez görüntülendi