ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi Yunus Emre İş Merkezinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen toplam 5 adet İşyeri, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 21.02.2012 Salı günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) E- Geçici Teminatlarını vermeleri. F- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır, H- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

S.NO

MAHALLE

NİTELİĞİ

KAT NO

B.BL.NO

ARSA PAYI

TAH. BED. (TL)

GEÇ.TEM (TL)

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK ZEMİN KAT

11

88/6976

3.000,00

90,00

2

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK 2. KAT

38

61/6976

1.750,00

55,00

3

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK 2. KAT

41

61/6976

1.750,00

55,00

4

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

B-BLOK 2. KAT

32

61/6976

1.750,00

55,00

5

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

B-BLOK 2. KAT

33

60/6976

1.750,00

55,00

09 Şubat 2012
193 kez görüntülendi