ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeniyol Mahallesi, Sel Sokakda 4 pafta, 434 ada, 87 nolu Parsel üzerindeki Mevlana İş Merkezi bodrum Katında bulunan; 1 nolu 38,70 m²- 2 nolu 29,02 m²- 3 nolu 46,14 m²- 4 nolu 26,52 m²- 5 nolu 35,91 m²- 6 nolu 22,40 m²- 7 nolu 30,71 m²- 8 nolu 20,58 m²- 9 nolu 19,36 m²- 10 nolu 20,58 m²- 11 nolu 19,97 m²- 12 nolu 19,36 m²- 13 nolu 21,55 m²- 14 nolu 29,99 m²- 18 nolu 25,46 m²- 20 nolu 26,24 m²- 21 nolu 27,79 m² miktarlı olmak üzere toplam 17 adet İşyeri toplu olarak, KDV Hariç 380.000,00- TL Tahmini Bedel ve 11.400,00- TL Geçici Teminat üzerinden, 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 17.05.2012 Perşembe günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A- B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazı ile yukarıda istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

04 Mayıs 2012
190 kez görüntülendi