ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Ulukavak Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan, kullanım alanı 900,00 m² yüzölçümlü İskilipli Atıf Hoca Parkı, üzerinde bulunan bina ve demirbaşlarla birlikte; restaurant ve lokanta, hızlı yemek, büfe, çay bahçesi ve kafeterya olarak hazırlanan şartnameleri dahilinde, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünden 50 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 15.08.2012 Çarşamba günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 15.000,00 TL Geçici Teminatı : 3.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

06 Ağustos 2012
187 kez görüntülendi