ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Karakeçili Mahallesi, 838/2, 838/4, 846/1 parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 171 ada 9, 10 nolu parseller ve üzerinde bulunan binalar karşılığında; mimari avan projesi ve mahal listeleri olan Çorum ili Merkez İlçesi Çepni Mahallesi, Çevre yolu, 29/4 pafta, 352 ada 177 nolu parselde 71.932,34 m² arsa ile Belediye tarafından belirlenecek arsalar üzerine Spor Kompleksi ve Çorum ili Merkez İlçesi Çepni Mahallesinde imar planında Otobüs terminalinin kuzeyindeki Eğitim Tesisi ve Spor Tesisi olarak işaretli arsalara Meslek lisesi kampüsü ve Spor Kompleksi tesislerinin anahtar teslimi olarak yaptırılması ve yüklenici tarafından 1.000.000,00 TL + ilave bedel üzerinden artırılmak üzere Taşınmaz Mal Trampası, hazırlanan şartnameleri dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 35/a Maddesi gereğince kapalı teklif açık artırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Şartname ve Ekleri : Şartname ve Ekleri hafta içi mesai saatlerinde Belediyemiz Hizmet Binası 4. Katında bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Muamelat Servisinden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur.

İhale Tarihi ve Yeri : 02.11.2012 Cuma günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katında bulunan (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) Meclis salonunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 112.000.000,00 TL (Yaptırılacak Spor Kompleksi Ve Meslek Lisesi Kampüsü + 1.000.000,00 TL + ilave bedel)

Geçici Teminatı: 10.000.000,00 TL, üzerlerine ihale yapılanların Geçici teminat miktarı ihaleden sonra kesin teminat ve depozitolarının yatırılması ve ihale uhdesinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları sözleşme yapılmasını müteakiben, geri verilir.

6-Kesin Teminat: 15.000.000,00.-TL

7- İşin Süresi : İhaleye konu işin süresi, uygulama projelerinin hazırlanma süresi de dahil olmak üzere yer teslim tarihi sayılan sözleşme tarihinden itibaren spor kompleksi için 850 (sekizyüzelli) takvim günü, Meslek Lisesi kampüsü için 650 (Altıyüzelli) takvim günüdür. (İşin süresi Noter sözleşmesinin yapıldığı gün başlar.)

YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER:

A-SPOR KOMPLEKSİ :

1) Stadyum

2) Spor Salonu

3) Sporcu Kamp Eğitim Merkezi

4) İdari Hizmet Binası

5) Çevre Düzenlemesi

6) Lojman Binası

7) Açık Antreman Sahaları

8) Atletizm Pisti ve Seyirci Tribünü

9) Kapalı Tenis Kortu

10) Açık Tenis Kortu

11) Çevre Düzenlemesi.

B-MESLEK LİSESİ KAMPÜSÜ:

1) Okul Binası

2) Yurt Binası

3) Kapalı Spor Salonu

4) Uygulama Camii

5) Çevre Düzenlemesi

İsteklilerde Aranan Belgeler :

1-Bu şartnamenin 6. maddesine uygun olarak hazırlayacağı, örneğine uygun teklif mektubu,

2-İsteklilerin T.C Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı örneği ile Nüfus Müdürlüğünden alınmış 2012 yılına ait yerleşim yeri belgesi vermesi zorunludur. Ortak müracaat edecekler, bu belgeleri her bir ortak için ayrı ayrı verecektir. (şirketlerde aranmaz)

3-Türkiye`de tebligat için örneğine uygun tebligat adresi beyanı;

4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

5- Gerçek kişi olması halinde, 2012 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin, 2012 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri (2012 yılı onaylı),

7- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (2012 yılı onaylı),

8- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (2012 yılı onaylı),

9- İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi (2012 yılı onaylı),

10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Çorum Belediyesi adına 10.000.000,00 TL tutarında alınmış (limit içi süresiz) geçici teminat mektubu, Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (nominal değerleri üzerinden) veya Çorum Belediyesi T.C Vakıflar Bankası Çorum Şubesindeki TR970001500158007290543901 IBAN nolu hesabına yatırılmış geçici teminat dekontu,

11- Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

12- Tahmini bedelin en az % 20 si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı ve Banka referans mektubunun ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.)

13- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin örneğine uygun yazılı beyanı,

14- Teknik Personel Taahhütnamesi,

15- Ortak girişimlerde her bir ortağın ayrı ayrı belgelerini temin etmeleri, İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır”; veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.)

Tekliflerin Sunulma Şekli;

1-İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için “İhaleye katılabilmek ve Yeterli Görülmek İçin İstenen belgelerin”; eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir.

İDARE adına alınmış 10.000.000,00 TL (Onmilyon TL) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, teklif mektubu ve diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz.

2-İstekliler, içinde evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, ihale tarihi olan 02.11.2012 Cuma günü saat 14:00 e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

3-Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

4– İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5-2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz.

6-İstekliler tekliflerini, ihale dökümanında verilen Avan Proje ve mahal listesine göre, yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında hazırlatacakları uygulama projelerine uygun olarak Meslek Lisesi kampüsü ve Spor Kompleksi tesislerini anahtar teslimi olarak yapmak + 1.000.000,00 –TL ilave bedel artırmak üzere vereceklerdir, Bu ihalede uygun bedel, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

8– İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını ÇORUM BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya ÇORUM BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün T.C Vakıflar Bankası Çorum Şubesindeki TR970001500158007290543901 IBAN Nolu hesabına yatırması, sözleşme imzalanması ile ilgili işlemleri tamamlayarak, geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış sözleşmeyi notere onaylatarak idareye teslimi şarttır.

9-İhaleye TRT saatine göre başlanılacak olup, Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Keyfiyet ilan olunur.

15 Ekim 2012
291 kez görüntülendi