ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin P fıkrasının verdiği yetki gereği 14 Adet Ticari Servis aracı, umumi servis olarak (S- PLAKA)

S.N

PLAKA ADI

MİKTAR

Tahmini bedeli

Geçici teminatı

S.N

PLAKA ADI

MİKTAR

Tahmini bedeli

Geçici teminatı

1.

19 S 0373

1 ADET

9.000,00TL

1.500,00 TL

8.

19 S 0405

1 ADET

9.000 ,00TL

1.500,00 TL

2.

19 S 0399

1 ADET

9.000,00TL

1.500 ,00TL

9.

19 S 0406

1 ADET

9.000 ,00TL

1.500 ,00TL

3.

19 S 0400

1 ADET

9.000,00TL

1.500 ,00TL

10.

19 S 0407

1 ADET

9.000 ,00TL

1.500,00 TL

4.

19 S 0401

1 ADET

9.000,00TL

1.500,00 TL

11.

19 S 0408

1 ADET

9.000,00TL

1.500 ,00TL

5.

19 S 0402

1 ADET

9.000,00TL

1.500 ,00TL

12.

19 S 0409

1 ADET

9.000,00 TL

1.500 ,00TL

6.

19 S 0403

1 ADET

9.000,00TL

1.500 ,00TL

13.

19 S 0410

1 ADET

9.000,00 TL

1.500 ,00TL

7.

19 S 0404

1 ADET

9.000,00TL

1.500 ,00TL

14.

19 S 0411

1 ADET

9.000,00 TL

1.500 ,00 TL

Bedelle, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesine istinaden ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 24.01.2013 Perşembe günü saat: 14.00`de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : Şirketler: A-Valilik makamından belediyeye havale edilmiş bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı telli dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur. 1-İmza Sirküsü (Noterden) 2-Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin Çorum Ticaret Odasından alınmış Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı en son ilanını ile 2012 yılında alınmış ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanını gösterir Yolcu Taşımacılığı ve Servis taşımacılığı yapar kayıt belgesi. 3-İhale şartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayıları baz alınır. Ortakların Çorum Belediyesi sınırları içerinde en az (İki ) yıl ikametgah ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı. 4-Şirketin/Kurumun/Kuruluşun/Kooperatifin/Birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği`nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. 5- Şirketin “Vergi Levhası”; Fotokopisi. 6- Şartname Alındı Makbuzu . 7- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur ” Belgesi.

Şahıslar:A-Valilik makamından belediyeye havaleli bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur. 1-İmza Sirküsü (Noterden). 2-Vekil ise Vekaletname (Noter tasdikli). 3- Çorum Belediyesi sınırları içerisinde en az 2 (İki) yıl ikamet ettiğini belirtir Nüfus İdarelerinden alınmış belgesi`nin aslı. 4-Karayolu Taşıma Yönetmeliği`nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı. 5- Nüfus Cüzdanın onaylı Sureti.6- İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi Aslı ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi örneği veya TSO Yolcu taşımacılığı ve servis taşımacılığı yapar üye kayıt belgesi.7- Şartname Alındı Makbuzu . 8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur ” Belgesi. 9-Sürücülük mesleğinin tek geçim kaynağı olduğuna dair tahkikat evrakı (ikametgahın bulunduğu karakoldan). B- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri ihaleye katılabilmelerinin gereğidir. C-İhale sonucunda ihale üzerinde kalan kişi ve kuruluşun gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde ihalesi iptal edilerek Teminatı gelir kayıt edilir. D-Üzerinde S Plakası bulunan şahıslar ihaleye katılamaz. Şirket ve kooperatifler ortak sayısı kadar S plakaya sahip iseler ihaleye katılamazlar. Şirket ve kooperatifler üzerinde S plaka bulunmayan ortak sayısı kadar S Plaka alabilir. İhaleye katılanlar şahıslar 1 (bir) den fazla S plaka alamaz.(servis araçları hizmet yönetmeliği Md.16/g) E- Alınacak her bir S plaka için ayrı dosya hazırlanır. F– İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecektir.

11 Ocak 2013
306 kez görüntülendi