ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, Çorum Merkez Çepni Mahallesinde bulunan, imar planının 19.K.I.B Paftasında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”; işaretli, 27/1 Pafta, 1296 ada, 43 nolu parselde, 8.398.86 m² miktarlı gayrimenkul, üzerinde bulunan bina ve müştemilatı ile birlikte hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Yasanın 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak-İstimlak Biriminden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 13.02.2013 Çarşamba günü saat : 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) Meclis Salonunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli : 17.000.000,00 TL – Geçici Teminatı: 2.000.000,00 TL

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. D- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. E- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri. F- Geçici Teminata ait belge (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun) G- Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H- Yabancı istekliler için; Türkiye` de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye` de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. I- Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J- İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 13.02.2013 Çarşamba günü saat: 14.00` e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

24 Ocak 2013
211 kez görüntülendi