ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhale Konusu : İlimiz Merkez Karakeçili Mahallesi 70 pafta, 138 ada, 8 parselde bulunan mülkiyeti belediyemize ait Kültür Sitesi ve İş Merkezi binası 7 katlı olup toplam 13777 m² inşaat alanına sahiptir. Kültür Sitesi ve İş Merkezi Binası`nın enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzemeler karşılığı yıkım işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde yer alan Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati : 05.02.2013 Salı günü Saat:14.00

İhalenin Yapılacağı Yer :Çorum Belediyesi Hizmet Binası Belediye Meclis Salonu; Yeniyol Mahallesi

Gazi Caddesi No:2 ÇORUM

İlgili Müdürlük/Birim : Fen İşleri Müdürlüğü

İlgili Telefon ve faks : (0364225 08 10-1418) Faxs: (0364) 224 08 23

İlgili E-Posta : kcoldas@corum.bel.tr

İhale Türü/Usulü : Kapalı teklif açık arttırma Usulü (2886/35-a)

Son teklif verme tarih ve saati : 05.02.2013 Salı günü Saat:14.00

Son Teklif verme yeri : İhale komisyonu

İşin Süresi : İhaleye konu işin süresi, 60 (Altmış) takvim günüdür. (İşin süresi sözleşmenin imzalandığı idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) takvim günü “Yer Teslim Tutanağı”; düzenlenmek suretiyle ilgili binanın teslimi yapılarak işe başlanacaktır.)

AÇIKLAMA

1) Muhammen Bedeli : 45.000,00 TL

2) Geçici Teminat : 10.000,00 TL

3) Şartname bedeli : 100,00 TL

4) Şartnamenin görülüp, satın alınabileceği yer : Fen İşleri Müdürlüğü.

5)Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”;, “Sürücü Belgesi”; veya “Pasaport”; ibrazı (Gerçek kişiler)

6)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi, (2013 yılında alınmış)

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2013 yılında alınmış)

b)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (2013 yılında alınmış)

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge

7)İmza Sirkülerini Vermesi

a)Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri

c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

8)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

9)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nda belirtilen Geçici Teminat

10)Söz konusu yıkım işinin gerçekleştirilmesi için isteklinin;

10.1 Yapı araçları taahhütnamesi ve bildirgesi,

10.2 Teknik personel taahhütnamesi ve bildirgesi,

Ortak girişim olması halinde bu şartları, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin tek başına veya ortakların birlikte sağlaması yeterli kabul edilir.

11)Ortak girişim beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olmaları gerekmektedir.

– Tekliflerin Sunulma Şekli;

1 – İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için “İhaleye katılabilmek ve Yeterli Görülmek İçin İstenen belgelerin”; eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir. İDARE adına alınmış 10.000,00 TL (Onbin TL) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, teklif mektubu ve diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz.

2 – İstekliler, içinde evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, ihale tarihi olan 05.02.2013 Salı günü saat 14:00`e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

3 – Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

4 – İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5 – 2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz.

6 – İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında verilen Mimari Proje, İdari ve Teknik Şartnamelere göre, Kültür Sitesi ve İş Merkezi Binası`nın enkazından çıkacak ekonomik değer ifade eden malzemeler karşılığı yıkım yapmak + 45.000,00,–TL + ilave bedel artırmak üzere vereceklerdir, Bu ihalede uygun bedel, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

8 – İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını ÇORUM BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya ÇORUM BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü`nün T.C Vakıflar Bankası Çorum Şubesindeki TR970001500158007290543901 IBAN Nolu hesabına yatırması, sözleşme imzalanması ile ilgili işlemleri tamamlayarak, geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış sözleşmeyi notere onaylatarak idareye teslimi şarttır.

9 – İhaleye TRT saatine göre başlanılacak olup, Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ilan olunur.

24 Ocak 2013
181 kez görüntülendi