ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Çepni Mahallesi`nde, İmar Planının 20.K.III.D Paftasında, “Çok Katlı Otopark”; işaretli alanda, Tapunun 25 Pafta, 450 ada, 29 nolu parselinde kayıtlı, toplam 2.374,34 m² yüzölçümlü arsa üzerine inşa edilen, Yunus Emre Çok Katlı Otoparkının 1, 2, 3 ve 4. Katları ile 29 parseldeki otoparkla birlikte kullanılması gereken, 25 pafta, 450 ada, 28 nolu parsel üzerindeki Yunus Emre İş Merkezinin 4. K atında bulunan, B Blok, 48 nolu ve A Blok, 55 nolu otoparklar olmak üzere toplam 345 araçlık otopark kısmı ile teras katta yer alan oto yıkama yeri 1 yıllığı 75.000,00 TL tahmini kira bedeli ve 22.500,00 TL geçici teminat üzerinden hazırlanan şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir. İşin İhalesi 04.02.2013 Pazartesi günü saat 14.00`de Belediyemiz Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacakların A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri, (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)E- İsteklilerin geçici teminatlarını vermeleri, F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. Keyfiyet ilan olunur.

25 Ocak 2013
389 kez görüntülendi