ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Belediyesi`ne ait 5 adet otobüs hattının hat kullanma haklarıyla birlikte hazırlanan şartnamesi dahilinde,

SIRA NO

KÖŞE NO

5YILLIK HAT BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

47

250.000,00 TL+KDV

30.000,00 TL

2

48

250.000,00 TL+KDV

30.000,00 TL

3

49

250.000,00 TL+KDV

30.000,00 TL

4

50

250.000,00 TL+KDV

30.000,00 TL

5

51

250.000,00 TL+KDV

30.000,00 TL

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile 5 (beş) yıl müddetle 7 Temmuz 2018`e kadar kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 2.500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 10.04.2013 Çarşamba günü saat: 14.00`de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler:

GERÇEK KİŞİLER:

A-Valilik Makamından Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilmiş bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı telli dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur

B- Kanuni ikametgah olması

C- Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi

Ç-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli imza beyannamesi

D-Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

F-Nüfus Kayıt Örneği (İkametgah adresi yazılı olarak ilgili nüfus müdürlüğünden alınacak.)

G-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatı Belediye veznelerine yatırdığına dair tahsilat makbuzu (Her hat dosyası için ayrı ayrı)

Ğ- Vergi Levhası Fotokopisi

H- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3. maddesinin (A, B, C, Ç) bendinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

I-Şartname alındı belge bedeli (Şartname bedeli 2.500,00 TL`dir.(Her dosya için ayrı ayrı) Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilir ve görülebilir.

İ-Şoförler Odası, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisciler Esnaf Odası ve İlçelerdeki odalardan üye kayıt belgesi.

J-Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğuna dair sicil tasdiknamesi belgesi.

K-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

L-Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair ilgili odadan alınacak belge

TÜZEL KİŞİLER:

A-Valilik Makamından Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilmiş bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı telli dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur

B- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2013 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

C- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi

Ç-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

D-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin ilgili esaslara göre temin edecekleri belge (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

E- Adına vekaletle ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 1 hafta önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişilerin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

F- İhaleye katılanın şirket olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı getirilmesi

G- SGK`ya borcu olmadığına ilişkin belgesi

Ğ- Şartname alındı belge bedeli(Şartname bedeli 2.500,00 TL`dir.(Her hat dosyası için ayrı ayrı) Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilir ve görülebilir

H- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair ilgili odadan alınacak belge

I-Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ortaklık teyit belgesi (2013 yılı içerisinde alınmış

İ- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

J-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatı Belediye veznelerine yatırdığına dair tahsilat makbuzu (Her hat dosyası için ayrı ayrı)

27 Mart 2013
195 kez görüntülendi