ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : İlimiz Gülabibey Mahallesi Küçük Sanayi sitesi imar planının 18.J.II.D Paftasında bulunan ve imar planında `Küçük Sanayi Arsası` olarak işaretli olan Mülkiyeti Belediyemize ait 4280 ada, 1 nolu 5.911,84 m2 miktarlı; 4281 ada, 1 nolu 3.898,28 m2 miktarlı ve 4282 ada, 1 nolu 6.099,51 m2 miktarlı parseller olmak üzere 3 adet parselde kayıtlı toplam 15.909,63 m2 miktarlı sanayi arsaları toplu olarak satılmak üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak-İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İşin Tahmini Bedeli: 525.017,79 TL Geçici Teminatı: 15.755,00 TL( KDV den muaftır.)

İhale Tarihi ve Yeri : 08.05.2013 Çarşamba günü saat : 10.00` da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A-Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de Tebligat için adres gösterilmesi, C-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A- B ve C)` deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortalık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.), I-İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. J- Kuruluşunu tamamlamış, Küçük Sanayi Sitesi dükkanı yapmak üzere kurulmuş Kooperatif olmak şarttır.

26 Nisan 2013
168 kez görüntülendi