42 m’lik Tam Otomatik Hidrolik Merdivenli Araç Alımı

TAM OTOMATİK HİDROLİK MERDİVENLİ ARAÇ SATIN ALINACAKTIR ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 42 m`lik Tam Otomatik Hidrolik Merdivenli Araç Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/36139 1-İdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 364 2250810 /1451 – 364 2245805 c) Elektronik Posta Adresi : dhm@corum.bel.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP`ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü c) Teslim tarihi : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 180(Yüzseksen) takvim günü içerisinde çalışır vaziyette ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : 20.05.2013 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye`de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Aday veya istekli adına veya yetkili satıcı adına düzenlenmiş Sanayi Sicil Belgesi b) Aday veya istekli adına veya yetkili satıcı adına düzenlenmiş Kapasite raporu c) Aday veya istekli veya yetkili satıcı adına Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi d) Aday veya istekli veya yetkili satıcı adına adına düzenlenmiş Hizmet Yeterlilik Belgesi 4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Yüklenici firma en az 10 ( on ) yıl yedek parça stok garantisi verecektir. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Bu şartnamede yazılı tüm maddelere, ayrıntılı ve marka, model ve bunun gibi bilgileri içeren cevaplar, resimler, videolar ve çizimler İhale teklif dosyasında sunulacaktır. Şartnamede yazılı hususlar aynen kabul edilmiştir veya şartnamenin tekrarı şeklinde olan cevaplar aykırı olarak kabul edilecektir. İstekliler , tekliflerine ek olarak teklif ettikleri araca ait teknik resmi, aracın teknik taşıma kapasitesini ve üzerine gelen yükün dağılımını gösteren tabloyu firma onaylı olarak teklif dosyasında sunacaklardır.. Tüm teknik değerler firma orijinal broşürlerinde ve mevcut internet sayfasında bulunacaktır. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu Kurum veya Özel sektöre yapılan her türlü mafsallı tam otomatik hidrolik merdivenli itfaiye aracı satış işi yapmış olmak benzer iş olarak değerlendirilecektir 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binası 5. Kat İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. İhale Yetkilisi İsmail ÖĞÜTVERİCİ İtfaiye Müdürü İmza

07 Mayıs 2013
200 kez görüntülendi