Yunus Emre İş Merkezi’nde Bulunan İş Yerlerinin Kiraya Verilmesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri belirtilen Gülabibey Mahallesi Sancaktar İş Merkezi’nde bulunan 5 adet; Çepni Mahallesi Yunus Emre İş Merkezinde bulunan 6 adet olmak üzere toplam 11 adet işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğün (Emlak ve İstimlak Birimi) den ücretsiz temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri : 03.07.2013 Çarşamba  günü saat : 14.00’ de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler : A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) E- Geçici Teminatlarını vermeleri. F- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı ihale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır, H- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.                                              

S.NO

MAHALLE

NİTELİĞİ

KAT NO

B.BL.NO

ARSA PAYI

DÜK. AL.

M2

KDV HARİÇ   BİR YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

1

       GÜLABİBEY

Sancaktar İş Merkezi

DÜKKAN

BODRUM

1

40/2400

63,41

1.600,00

160,00

2

       GÜLABİBEY

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

1.KAT

28

20/2400

44,31

1.200,00

120,00

3

       GÜLABİBEY

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2.KAT

37

15/2400

47,51

1.200,00

120,00

4

       GÜLABİBEY

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2.KAT

39

10/2400

45,00

1.200,00

120,00

5

       GÜLABİBEY

Sancaktar İş Merkezi

BÜRO

2.KAT

40

10/2400

44,31

1.200,00

120,00

6

          ÇEPNİ

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK 2.KAT

38

61/6976

61,00

1.500,00

150,00

7

          ÇEPNİ

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK 2. KAT

40

61/6976

61,00

1.500,00

150,00

8

          ÇEPNİ

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK 2. KAT

41

61/6976

61,00

1.500,00

150,00

9

          ÇEPNİ

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

A-BLOK 2. KAT

42

65/6976

65,00

1.500,00

150,00

10

          ÇEPNİ

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

B-BLOK 2. KAT

32

61/6976

61,00

1.500,00

150,00

11

          ÇEPNİ

Yunus Emre İş Merkezi

İŞYERİ

B-BLOK 2. KAT

33

60/6976

60,00

1.500,00

150,00

24 Haziran 2013
618 kez görüntülendi