4 adet umumi servis ve 6 adet okul servisi olmak üzere toplam 10 adet S plaka ihalesi

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı : 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin P fıkrası gereğince 4 adet umumi servis ve 6 adet okul servisi olmak üzere toplam 10 adet S plaka;

 

S.N

 

PLAKA ADI

TAŞIMA TÜRÜ

MİKTAR

Tahmini bedeli KDV hariç

Geçici teminatı

1.

 

19 S 0400

Umumi servis

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

2.

 

19 S 0402

Umumi servis

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

3.

 

19 S 0404

Umumi servis

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

4.

 

19 S 0406

Umumi servis

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

5.

 

19 S 0412

Okul servisi

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

6.

 

19 S 0413

Okul servisi

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

7.

 

19 S 0414

Okul servisi

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

8.

 

19 S 0415

Okul servisi

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

9.

 

19 S 0416

Okul servisi

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

10.

 

19 S 0417

Okul servisi

1 ADET

11.000,00TL

2.000,00 TL

 Bedelle, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesine istinaden açık arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

 

Şartname : Şartname ve Ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

 

İhale Tarihi ve Yeri : 03.09.2014 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediyemiz  Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İsteklilerde Aranan Belgeler : Şirketler: A-Valilik makamından belediyeye havale edilmiş bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı telli dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur. 1-İmza sirküsü (Noterden) 2-Şirketin, kurumun, kuruluşun, kooperatifin, birliğin Çorum Ticaret Odası’ndan alınmış Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı en son ilanını ile 2014 yılında alınmış ortaklar teyit belgesi ve faaliyet alanını gösterir yolcu taşımacılığı ve servis taşımacılığı yapar kayıt belgesi. 3-İhale şartnamesinin ilan tarihinden önceki ortak sayıları baz alınır. Ortakların Çorum mücavir alan sınırları içerinde en az 2 yıl ikametgah ettiğini belirtir Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış belgenin aslı. 4-Şirketin, kurumun, kuruluşun, kooperatifin, birliğin ortaklarının Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı. 5- Şirketin vergi levhası fotokopisi. 6- Şartname alındı makbuzu (500,00 TL KDV dahil). 7- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur  belgesi.

Şahıslar:A-Valilik makamından belediyeye havaleli bir dilekçe  ve dilekçe ekinde yarım kapaklı dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur. 1-İmza sirküsü (Noterden). 2-Vekil ise vekaletname (Noter tasdikli). 3-  Çorum mücavir alan sınırları içerisinde en az 2  yıl ikamet ettiğini belirtir Nüfus İdarelerinden alınmış belgesinin aslı. 4-Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı. 5- Nüfus cüzdanın onaylı sureti. 6- İlgili meslek odası kayıt belgesi aslı ile Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Tasdiknamesi belgesi örneği veya TSO yolcu taşımacılığı ve servis taşımacılığı yapar üye kayıt belgesi. 7- Şartname alındı makbuzu (500,00 TL KDV dahil).  8- Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur  belgesi. 9-Sürücülük mesleğinin tek geçim kaynağı olduğuna dair tahkikat evrakı (ikametgahın bulunduğu karakoldan). B- İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri ihaleye katılabilmelerinin gereğidir. C-İhale sonucunda ihale üzerinde kalan kişi ve kuruluşun gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde ihalesi iptal edilerek teminatı gelir kayıt edilir. D-Üzerinde S Plakası bulunan şahıslar ihaleye katılamaz. Şirket ve kooperatifler ortak sayısı kadar S plakaya sahip iseler ihaleye katılamazlar. Şirket ve kooperatifler üzerinde S plaka bulunmayan ortak sayısı kadar S Plaka alabilir. İhaleye katılanlar şahıslar 1’ den fazla S plaka alamaz.(servis araçları hizmet yönetmeliği Md.16/g) E- Alınacak her bir S plaka için ayrı dosya hazırlanır. F– İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecektir.

21 Ağustos 2014
1.395 kez görüntülendi