Ulukavak ve Buharaevler Mahallesi sınırları dahilinde yaklaşık 385 hektarlık alanda plan değişikliği

Ulukavak ve Buharaevler Mahallesi sınırları dahilinde kalan yaklaşık 385 hektarlık alanda; planla kadastro arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, uygulamadan çıkan sorunların önlenmesi, yorum farkının ortadan kaldırılması, bireysel hataların önlenmesi, plandaki eksikliklerin giderilmesi ve e-çap uygulamasına geçilebilmesi için hazırlanan ve

1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 sayılı imar kanunu, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine uyulacaktır.

2. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve açıklama raporu bir bütündür ayrı düşünülemez.

3. Aynı yapılaşma koşullarına sahip ada içerisindeki tüm parseller yapılaşma koşulları aynı kalmak koşuluyla tek ada tek parsel olacak şekilde birleşebilir, birleşmeleri halinde ifraz hattı yok sayılır.

4. Aynı ada içerisinde, aynı yola cepheli parsellerde yola terk işlemi var ise ön bahçe mesafesi belirlenirken 1999 sonrası ruhsatlı yapılar için verilen imar çapları dikkate alınır.

5. Yapılaşmaya konu parsellere bitişik olarak ikiz nizama göre ruhsatlandırılmış yapı var ise söz konusu parsele ikiz nizam yapılaşma verilebilir.

6. Ayrık ikiz nizam önerilen adalar içerisinde parsellerin tek kalması durumunda söz konusu parsel/parsellere ayrık nizam yapılaşma verilebilir.

7. Minimum cephe şartını sağlamayan parsellerde tevhit işlemi yapılamadığı koşullarda yan bahçe mesafesi 3 metre’dir.

8. 2256 ada da basit ve esaslı mimari tadilatlarda ön bahçe çekme mesafesi 3 metredir, yeni yapı yapılması durumunda ön bahçe mesafesi 5 metredir, şeklinde plan notları belirlenmiş olan 1/5000 ölçekli Nazım (NİP 11177,2) ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 11176,2) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 03.04.2015-04/58 BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 07/04/2015-07/05/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

07 Nisan 2015
286 kez görüntülendi