Ayarık Mahallesi 88 ada, 422 nolu parsel planı değişikliği

Ayarık Mahallesi 88 ada, 422 nolu parsel için Taks:0.12, Kaks:0.24, Yençok: 6.50 yapılaşma koşullarında “Bağ Alanı” kullanım kararı getirilmesi şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (NİP-9549,2) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (UİP-9550,2) ile , 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.06.2015-07/85 BMK kararı ile onanmıştır

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/06/2015-09/07/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için

09 Haziran 2015
176 kez görüntülendi