GAYRİMENKUL SATIŞ GELİR PAYLAŞIMI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde 55.909,11 m² yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanın satış karşılığı gelir paylaşımı işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ihalesidir.

Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (İstimlak Birimi) den 10.000,00 TL (onbintürklirası) karşılığında temin edilebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 12.08.2015 Çarşamba günü, saat:14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: İdarenin toplam satış gelirinden alacağı % 42`lik asgari pay üzerinden artırım yapılacaktır.

Geçici Teminatı: 10.000.000,00 TL(onmilyontürklirası)

İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. E) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri. F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`na uygun). G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz veznelerine yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H) Yabancı istekliler için; Türkiye`de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye`de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. I) Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge. (Belgelerin tarihi, ihalenin gazetelerdeki ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında olacaktır.) K) Mali Durum Bilgi ve Belgeleri, İstekli(tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren mali durum bilgisi verecektir. Bunun için, 30.000.000,00.-TL(OtuzmilyonTürkLirasından) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. l) İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 12.08.2015 Çarşamba günü, saat: 14.00` e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis salonunda bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

28 Temmuz 2015
180 kez görüntülendi