Çoraklık ve Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde, kadastronun 68, 81 ve 86 nolu paftaları dahilinde plan değişikliği

Çoraklık ve Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde, kadastronun 68, 81 ve 86 nolu paftaları dahilinde kalan yaklaşık 50 hektarlık alanda, plan müellifince hazırlanan;

• 2043 ada 1 nolu parselde planlı bulunan Hastane Alanı “Emsal:2.00 yapılaşma koşullarında Blok Nizam 5 Katlı konut alanı”;,

• 2040 ada 1 parselde planlı bulunan kreş alanı “Özel Kreş Alanı”; olarak • 2039 ada 1 parselde Pazar Alanı olarak planlı bulunan alan “Emsal: 1.00 Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullu Ticaret Alanı”;,

• 2044 ada 1 nolu parselde planlı bulunan Yetiştirme Yurdu Alanı “Emsal: 0.80 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Konut Alanı”;, • 2061 ada 1 nolu parselde planlı bulunan Kültürel Tesis Alanı “Emsal: 0.80 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Konut Alanı”;,

• 2056 ada 1 nolu parselde planlı bulunan Spor Alanı “Emsal: 0.80 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Konut Alanı”; olarak planlıdır.

Ayrıca plan notlarında; • Enerji nakil hatları ve koruma kuşakları altında kalan parsellerde ilgili kurum ve/veya kuruluştan uygun görüş alınmadan yapılaşma yapılamaz.

• Parsel içinde yapılacak müştemilatlar emsale dahildir.

• Yapılar; yapı yaklaşma mesafeleri ihlal edilmemek şartı ile parselin istenilen yerine yapılabilir. • Yapılaşma koşulları belirtilmemiş ticaret, özel kreş ve sosyal ve kültürel tesis alanlarında emsal:1.00 yençok:2 kat`tır.

• Yençok: serbest yapılaşma koşulu getirilmiş adalarda bloklar arası mesafe planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirlenmiş olan yan bahçe mesafelerinden az olamaz. Şeklinde plan notları getirilmesi şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 5777,3) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı (UİP 5006,5) değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/09/2015 tarih 09/128 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 09/09/2015-09/10/2015 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Eylül 2015
249 kez görüntülendi