İlice Mahallesi, 4244, 4248, 4249, 4250 ve 4251 nolu adalarda plan değişikliği

İlice Mahallesi, 4244, 4248, 4249, 4250 ve 4251 nolu adalar için;

İmar planı değişikliği açıklama raporunda gerekçe olarak: “Plan değişikliğine konu alanda işaretli bulunan blok kütle boyutları içerisinde nitelikli yapı üretilemediği için emsal artışı yapılmadan ve tasarım şekli bozulmadan blok boyutları serbest bırakılmaya çalışılmıştır.”; denildiği; 4244, 4248, 4249, 4250 ve 4251 nolu adalar için TAKS:0.25 Emsal:1.25 Yençok:12 Kat, yapılaşma koşullarının belirmesi; Yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak işaretlenmesi; Kat yüksekliğinin arttırılmasından dolayı 4250 ada 1 nolu parsele ait Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 27.11.2015 tarihinde onaylanmış imar planı değişikliğine esas jeolojik- jeoteknik etüt raporunun bulunduğu,

Plan notlarına;

  • Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 27.11.2015 tarihinde onaylanan jeolojik- jeoteknik etüt raporunda belirtilen kriterlere uyulacaktır.  Konut alanlarında ticari faaliyete izin verilmez.
  • Konut adalarında yer alan yapılarda, taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile açık ve/veya kapalı çıkma yapılabilir, kapalı çıkmalar 0.50 metreyi geçemez.
  • Otoparklar parsel içerisinden karşılanacaktır ve her daire için bir tane olmak üzere otopark yerleri oluşturulacaktır.
  • Parsel bazında yapılacak ayrıntılı zemin etüt çalışmalarında, şişme ve taşıma gücüne yönelik detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporu yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.
  • Söz konusu alanlarda az katlı yapı yapılabilir. şeklinde plan notu eklenmesi;

Ayrıca; “Çatı katı bağımsız olmamak koşulu ile iskana açılabilir, Çatı katı son kat taban alanının % 60` ını geçemez, çatı katı kat yüksekliğine dahil değildir.”; Şeklinde plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP 9549,7) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP 9550,9) Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07/12/2015 tarih 13/180 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 10/12/2015-11/01/2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

10 Aralık 2015
381 kez görüntülendi