Çepni Mahallesi, 1296 ada 43 nolu parselde plan değişikliği

Çorum İdare Mahkemesinin 2015/581 Esas numaralı kararı ile 03.08.2015 Tarih 114 Sayılı Belediye Meclis Kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen Çepni Mahallesi, 1296 ada 43 nolu parsel için;

1296 ada 43 numaralı parselin batı kısmında ~3.600 m² lik kısmında E: 0.30, Yençok: 6.50 metre yapılaşma koşullarında “Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu”, parselin doğu kısmında ~4.800 m² lik kısmı ise E: 3.50, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında “Turizm Tesis Alanı” kullanım kararı getirilerek ve parselin doğusunda yaya yolu planlanlanması ve ayrıca;

Turizm Tesis Alanı ile Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu olarak planlanmış olan alanların ifraz edilmesi halinde Turizm Tesis Alanından Akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu alanına geçiş hakkı tesis edilecektir şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP: 8329,16) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP: 7571,20) değişikliği,, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 07.03.2016 tarih 03/41 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 08.03.2016-08.04.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

08 Mart 2016
171 kez görüntülendi