ATM YERİ KİRAYA VERİLMESİ

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarı, Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali dinlenme salonunda bulunan, yaklaşık 6`şar m2`lik toplam 4 adet ATM yeri, ilanda belirtilen sıra numarasına göre;

Sıra No:

Niteliği

1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli +KDV

Geçici Teminatı

1.

ATM yeri 1

5.000,00 TL

500,00 TL

2.

ATM yeri 2

5.000,00 TL

500,00 TL

3.

ATM yeri 3

5.000,00 TL

500,00 TL

4.

ATM yeri 4

5.000,00 TL

500,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden, 11.05.2016- 20.02.2020 tarihleri arasında açık artırma usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 11.04.2016 Pazartesi günü saat:14.00`de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A)-Gerçek kişilerden; 1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2)Kanuni ikametgahı,3)Nüfus cüzdanı sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulan nüfus cüzdan fotokopisi,4)Noter tasdikli imza beyannamesi, 5)Savcılık sabıka kaydı evrakı, 6)Vergi dairesine ve Çorum Belediyesine borcu olmadığına dair belge,7)Geçici teminat yatırıldı belgesi ve İhale şartname bedeli alındı belgesi,8)Temsil durumunda noterce tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri,

B)Şirketlerden;1)Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,2)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü ( Dernekler için karar defterinin onaylı ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi), 3)Tüzel Kişiliğin SGK Genel Müdürlüğüne, vergi dairesine ve Çorum Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 4)Şirket yetki sahibi adına savcılık sabıka kaydı evrakı,5)Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,6)Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,7)Geçici teminat yatırıldı belgesi ve İhale şartname bedeli alındı belgesi,8)Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C)Ortak girişim olması halinde;Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

28 Mart 2016
196 kez görüntülendi