Çoraklık Mahallesi, 585 ada ve çevresinde

Çoraklık Mahallesi, 585 ada ve çevresinde 19.L.2.A ve 19.L.2.B pafta sınırları içerisinde kalan alan için;

– Planlama alanı içerisinde yeni imar adaları oluşturularak, Taks: 0.12, Kaks: 0.24, yapılaşma koşullarında Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı olarak planlanması ayrıca planlama alanı içerisinde bir miktar “Park Alanı”; önerilmesi;

Ayrıca Plan notlarında:

1- İfraz ile yeni oluşacak parsellerde parsel büyüklüğü 1000 m² den küçük olamaz.

2-1000 m² büyüklükteki parselde bir ailenin yaşamasına elverişli bir birim konut yapılabilir. dış bağlantı yapılarak veya başka bir şekilde birden fazla konut kullanımı oluşturulamaz, kat irtifakı yapılamaz.

3-Yeni oluşacak ifrazlarda minimum parsel cephesi 20 metreden az olamaz.

4-İki farklı parsel tevhit edilmeksizin, her iki parselin maliklerinin noter tasdikli muvafakati bulunması halinde bitişik nizam yapı yapılabilir.

5-Yapı yaklaşma mesafesi plan üzerinde belirtildiği şekilde uygulanır.

6-İki kattan fazla yapı yapılamaz, çatı arası piyeslerde, zemin katta uygulanan Taks`ın yarısı kadar piyes yapılabilir.

7-Parsellerin sınırına yapılacak duvar yüksekliği yönetmeliğin öngördüğü yüksekliği aşamaz.

8-Parsel içinde bina haricinde yapılacak müştemilat binaları toplam inşaat alanına dahildir.

9-Plan sınırları içerisinde site tarzı yapı yapılamaz.

10-Dere kenarında yapılacak yapılarda minimum yapı yaklaşma mesafesi 5 metredir.

11-Enerji nakil hattı koruma kuşağı altındaki alanlarda hiçbir yapı yapılamaz.

12-jeolojik yönden önlemli alanlarda yapılaşmaya geçilmeden önce parsel bazında sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüt raporu hazırlanmalıdır.

13-Bu plan hükmü 05.04.2005 tarih ve 14 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Taks: 0.08, Kaks: 0.16 yapılaşma koşulu getirilen mevcut bağlarla ilgili plan hükümleri içinde geçerli olacaktır. plan notu eklenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 7564,4) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP 7565,4) teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/75 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis Kararına ulaşmak için tıklayınız.

06 Mayıs 2016
159 kez görüntülendi