Çepni Mahallesi, 352, 4096, 4097, 4105, 4285 nolu adalar ve yakın çevresi

Çepni Mahallesi, 352, 4096, 4097, 4105, 4285 nolu adalar ve yakın çevresi için;

352 ada 70 parselin güneyinde ve Çevre Yolunda yer alan Kavşak kaldırılarak Leblebiciler Sitesi, Park olarak planlı alanın bir kısmı ve Sosyo- Kültürel Tesis Alanı olarak planlı bölgeye öneri planda E:1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı kullanım kararı getirilmiş, Park Alanı olarak planlı 352 ada 70 parsel ve yakın Çevresinde Spor Tesis Alanı kulanım kararı önerilmiş, 4285 adanın kuzeybatısında yer alan park alanı adaya dahil edilerek E:1.00 yapılaşma koşullarında Ticaret Alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca bölgedeki yollar ve kanal yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (NİP 8329,19) ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (UİP 7571,23)teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 05.05.2016 tarih 05/83 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 06.05.2016-06.06.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

06 Mayıs 2016
184 kez görüntülendi