5 ADET OTOBÜS HATTI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çorum Belediyesi`ne ait 5 adet otobüs hattı hazırlanan şartnamesi dahilinde 24 aylığına (7 Temmuz 2018`e kadar),

SIRA NO

KÖŞE NO

AYLIK HAT KULLANMA BEDELİ

TOPLAM BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

1

52

1.000,00 TL+KDV

24.000,00 TL+KDV

720,00 TL

2

53

1.000,00 TL+KDV

24.000,00 TL+KDV

720,00 TL

3

54

1.000,00 TL+KDV

24.000,00 TL+KDV

720,00 TL

4

55

1.000,00 TL+KDV

24.000,00 TL+KDV

720,00 TL

5

56

1.000,00 TL+KDV

24.000,00 TL+KDV

720,00 TL

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 23.05.2016 Pazartesi günü saat: 14.00`de ilanda belirtilen sıra numarasına göre başlanarak, Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: Gerçek Kişiler:A-Valilik Makamından Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilmiş bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı telli dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur,B- Kanuni ikametgah olması,C- Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi,Ç-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli imza beyannamesi ,D-Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),F-Nüfus Kayıt Örneği (İkametgah adresi yazılı olarak ilgili nüfus müdürlüğünden alınacak.),G-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatı Belediye veznelerine yatırdığına dair tahsilat makbuzu (Her hat dosyası için ayrı ayrı),Ğ- Vergi Levhası Fotokopisi,H- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 3. maddesinin (A, B, C, Ç) bendinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.I-Şartname alındı belge bedeli (Her hat-dosya için ayrı ayrı) Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilir ve görülebilir.İ-Şoförler Odası, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisciler Esnaf Odası ve İlçelerdeki odalardan üye kayıt belgesi,J-Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğuna dair sicil tasdiknamesi belgesi, K-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden borcu yoktur yazısı,L-Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair ilgili odadan alınacak belge.

Tüzel Kişiler: A-Valilik Makamından Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilmiş bir dilekçe ve dilekçe ekinde yarım kapaklı telli dosya içinde aşağıda sayılan belgeler bulundurulur, B- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2016 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğinin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),C- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi, Ç-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),D-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin ilgili esaslara göre temin edecekleri belge (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.),E- Adına vekaletle ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi(Türkiye`de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.),F- İhaleye katılanın şirket olması durumunda yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydı getirilmesi, G- SGK`ya borcu olmadığına ilişkin belge ,Ğ- Şartname alındı belge bedeli (Her hat -dosya için ayrı ayrı) Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilir ve görülebilir,H- Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair ilgili odadan alınacak belge,I-Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ortaklık teyit belgesi (2016 yılı içerisinde alınmış),İ- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden borcu yoktur yazısı,J-Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminatı Belediye veznelerine yatırdığına dair tahsilat makbuzu (Her hat- dosya için ayrı ayrı)

09 Mayıs 2016
164 kez görüntülendi