Katyonik Polielektrolit Alımı

KATYONİK POLİELEKTROLİT SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Katyonik Polielektrolit Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/207030

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 19100 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642250810/1453 – 3642245805

c) Elektronik Posta Adresi

:

dhm@corum.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Atıksu Arıtma Tesisinde 2016 yılında çamur Susuzlaştırma ünitesinde dekantörlerde kullanılmak üzere 35.000 kg Katyonik Polielektrolit Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çorum Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisleri Ankara yolu 7.km Karacaköy mevkii

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 60 (altmış) takvim gün içinde malın tamamı teslim edilecektir. Teslimat Cumartesi- Pazar günleri hariç haftanın 5 (Beş) takvim günü mesai saatleri içinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

29.06.2016 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Firmalar, santrifüj dekantörlerde İDARE tarafından yapılacak denemeler için 25×2=50 kg bedelsiz orijinal paketlerindeki katyonik polielektroliti ihale tarihinden 7 iş gün önce teslim edeceklerdir. (Kargo ile gönderilen ürünler kargo teslim süresi göz önünde bulundurularak son numune kabul tarihinden önce idaremize ulaşmalıdır.) Numune kabul tarihinden sonra gelen numuneler teslim alınmayacaktır. Numuneyi vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İhaleye katılacak firmalar numune kabul tarihinden önce İdareden izin almak suretiyle Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuvarında İdare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için test yapabilirler.

Firmaların verdiği numunelerin İDARE tarafından santrifüj dekantörlerde denenmesi sonucunda 1 ton kuru madde (KM) çamur başına tüketilen optimum dozdaki polielektrolit maliyetinin en düşük olduğu teklif tercih edilecektir. İDARE tarafından yapılacak denemelerde her firmadan bir eleman gözlemci olarak bulunabilir. Gözlemci bulundurmayan firmalar idarenin yapmış olduğu testleri kabul edecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif (EAEAT) aşağıdaki formül ile hesaplanır:

EAEAT: 1 ton kuru madde (KM) çamur başına tüketilen optimum dozdaki polielektrolit maliyeti

A: Teklif edilen 1kg polielektrolit fiyatı (TL)

B: 1 ton kuru madde (KM) çamur başına tüketilen polielektrolit miktarı (kg)

EAEAT = A x B

Dekantörlerde yapılan testler sonucunda idare tarafından rapor hazırlanacak olup firmalar bu raporu ihale dosyasında sunacaktır. Denemelerde gözlemci bulundurmayan firmalar ihaleden önce test sonuçlarını idareden temin edip ihale dosyasına koyacaklardır. Söz konusu test sonuçlarını sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binası Kat 5 İhale Odası Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3`ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale Yetkilisi

Zübeyir TUNCEL

Su ve Kanalizasyon Md. V.

08 Haziran 2016
178 kez görüntülendi