AYARIK MH. ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Ayarık Mahallesinde 16 adet ve Çoraklık Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 17 adet arsa aşağıda belirtildiği üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

S.NO:

MAH.

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

TOPLAM m²

TAH. BED.

GEÇ.TEM.

1.

AYARIK

ARSA

113/1

2653

363

392,00

98.000,00.-TL

2.940,00.- TL

2.

AYARIK

ARSA

22-K-3-C

3015

20

895,22

140.000,00.- TL

4.200,00.- TL

3.

AYARIK

ARSA

22-K-3-D

3016

166

786,24

110.000,00.- TL

3.300,00.- TL

4.

AYARIK

ARSA

22-K-3-D

3016

92

1079,90

165.000,00.- TL

4.950,00.- TL

5.

AYARIK

ARSA

22-K-3-D

3016

93

1086,79

165.000,00.- TL

4.950,00.- TL

6.

AYARIK

ARSA

21-K-2-B

3019

23

1200,00

230.000,00.- TL

6.900,00.- TL

7.

AYARIK

ARSA

21-K-2-B

3030

29

1199,30

225.000,00.- TL

6.750,00.- TL

8.

AYARIK

ARSA

21-K-2-B

3030

30

1199,79

225.000,00.- TL

6.750,00.- TL

9.

AYARIK

ARSA

21-K-2-B

3030

31

1200,29

225.000,00.- TL

6.750,00.- TL

10.

AYARIK

ARSA

21-K-2-B

3030

32

1240,39

240.000,00.- TL

7.200,00.- TL

11.

AYARIK

ARSA

113/1

3636

2

399,38

85.000,00.- TL

2.550,00.- TL

12.

AYARIK

ARSA

113/1

3636

3

396,89

85.000,00.- TL

2.550,00.- TL

13.

AYARIK

ARSA

113/1

3636

4

384,61

85.000,00.- TL

2.550,00.- TL

14.

AYARIK

ARSA

113/1

3636

5

319,26

95.000,00.- TL

2.850,00.- TL

15.

AYARIK

ARSA

113/1

88

565

391,70

100.000,00.- TL

3.000,00.- TL

16.

AYARIK

ARSA

113/1

1563

4

387,90

100.000,00.- TL

3.000,00.- TL

17.

ÇORAKLIK

ARSA

19-L-2-D

2804

1

1000,62

100.000,00.- TL

3.000,00.- TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 22.08.2016 Pazartesi günü saat: 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ)- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

09 Ağustos 2016
191 kez görüntülendi