Çoraklık Mahallesi, 2006 ada 2 parselde plan değişikliği

Çoraklık Mahallesi, 2006 ada 2 parsel için;

– Parselin Konut ve Park olan kullanım kararlan kaldırılarak parselin tamamı için E:0.50, Yençok: 2 Kat yapılaşma koşullarında “Ticaret Alanı”; şeklinde planlanması Ayrıca plan notlarına ise “Parselin otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.”; şeklinde plan notu eklenmesi hazırlanan 1/5000 ölçekli (NİP;5777,10) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP;5006,14) Uygulama İmar Planı,,teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/113 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
167 kez görüntülendi