Akşemsettin Caddesi, Osmancık ve İnönü Caddesi, Akpınar Caddesi ve mezarlık alanı arasında kalan yaklaşık 36 hektarlık alanda plan değişikliği

Çorum İli, Merkez İlçesi, Çepni, Çöplü, Kunduzhan Mahalleleri dahilinde, Akşemsettin Caddesi, Osmancık ve İnönü Caddesi, Akpınar Caddesi ve mezarlık alanı arasında kalan yaklaşık 36 hektarlık alan için:

Plan değişikliği teklifinde; Plan üzerinde yer alan blok kitleri kaldırılarak bunun yerine parseller için vaziyet planını ve plan bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapı yaklaşma sınırları belirlenmiştir. Plan üzerinde belirtilen Taks ve Emsal değerlerini aşmamak koşulu ile binaların bu yapı yaklaşma sınırları içerisine yapılaşması öngörülmüştür. Ayrıca Farabi Caddesinden cephe alan, emsal: 2.50, h.max: serbest yapılaşma koşullarında zemin kat ticaret yapılabilen konut alanı olarak planlı olan kısımda zeminde ticaret olarak yapılaşması öngörülen kütleler planda korunmuştur. Üst katlarda konut olarak yapılaşması öngörülen blok kütleleri kaldırılmış olup üst katlar plan üzerinde belirtilen kısım içerisinde ilgili yönetmelikler çerçevesinde kalan inşaat hakkını kullanacak şekilde yapılaşacaklardır. Ek olarak plan değişikliği kapsamında Kunduzhan Mahallesi 2700 ada 1 parselin Ticaret Alanı ve 4469 ada 1 parselin Sağlık Tesis Alanı olan kullanım kararları “Belediye Hizmet Alanı”; olarak değiştirilmiştir.

• Bütün bu yapılan değişiklikler neticesinde plan notları revize edilmiş olup plan notları;

1-Bu plan ve plan hükümleri kapsamında yer almayan konularda: 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile 1/1000 ölçekli Çorum (Merkez) Uygulama İmar Planı plan hükümlerine uyulacaktır.

2-T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 27.08.2013 tarihinde onanan, Çorum İli Merkez İlçesi, 70 hektarlık alanda yapılacak imar planına esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hükümlere uyulacaktır.

3-Parsel bazında, jeolojik- jeoteknik etüt yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez.

4-Bu imar planı ekte verilen açıklama raporu ve vaziyet planı paftaları ile bütündür.

5-Vaziyet planında, ticaret ve konut adalarında gösterilen, otopark ve bahçe düzenlemelerine uyulması esastır. Uygulamaya dönük tüm projeler, vaziyet planına uygunluğu Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nce onaylanmadan yapılamaz. Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, imar planı üzerinde belirtilen emsal değerini aşmamak kaydı ile vaziyet planında değişiklik yapmaya yetkilidir.

6-Farabi Caddesi boyunca belirlenen Ticaret + Konut Alanlarında belirlenmiş olan blok nizamlı yapılarda asmakat yapılması zorunludur. Blok ve Ayrık yapı nizamlarında plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak bodrum yapılabilir.

7-İmar planında, kent merkezi kıyısında kalan ve mevcut imar planındaki durumu korunmuş olan bitişik nizam ticaret alanlarında, bu plan kapsamında yeni bir karar alınmamış olup, mevcut uygulamalara göre işlem yapılacaktır.

8-Konut alanı ve konut+ ticaret alanı kullanımlarında kat adedi parseller üzerinde belirlenmiş olup, kat yüksekliği için ada bazında binaların birbirleriyle uyumu düşünülerek ve yönetmelikte belirtilen sınırlar aşılmamak üzere kat yüksekliğini belirlemede İmar ve Şehircilik Müdürlüğü takdire yetkilidir.

9-Plan ekinde verilen vaziyet vaziyet planı esaslarına uygun olarak Ticaret ve Konut+ Ticaret alanlarında gösterilen, birden fazla blok yapı önerilen yapı adaları ve parsellerde, ticari amaçla kullanılmak üzere blok yapıların arası bodrum, zemin ve asmakatı geçmemek kaydı ile birleştirilecektir.

10-Blok ve Ayrık yapı nizamlı konut adalarında yer alan yapılarda, taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile açık ve /veya kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar 0,50 metreyi geçemez.

11-Konut alanlarında ticari faaliyetlere izin verilemez.

12-Ticaret alanlarında, ticari amaçlı yapılar, bürolar, işhanları, gazino, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel sosyal tesisler ve yönetimle ilgili tesisler ve benzeri yapılar yapılabilir.

13-Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. Ancak konut alanlarında her bir daire için 1 adet otopark alanı, ticaret alanları için otopark yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda, konut+ ticaret alanlarında ise; her bir daire için 1 otopark, ticaret alanı için otopark yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun otopark yapılması zorunludur. Vaziyet planında belirtilen otopark alanlarının parselin otopark ihtiyacını karşılamaması durumunda min. eksik olan alan kadar bodrum katta kapalı otopark alanlarının ayrılması mecburidir.

14-Sağlık Tesis Alanlarında, Emsal= 1,00, kat yüksekliği ise vaziyet planında belirlenecektir.

15-Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarında, Emsal= 1,00 kat yüksekliği ise vaziyet planında belirlenecektir.

16-İbadet yeri olarak planlı alanlarda, emsal ve kat yüksekliği vaziyet planında belirlenecektir.

17-Eğitim Tesis Alanlarında, kreş, anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim, meslek ve teknik Eğitim Alanları ile özel okullar yapılabilir. Emsal= 1,00 kat yüksekliği ise vaziyet planında belirlenecektir.

18-Park alanı içerisinde kalan tescilli yapılar Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü`nün uygun görüşü alınmak kaydı ile ticaret ve günübirlik tesisi olarak kullanılabilir.

19-Parsel bazında yapılaşmalarda yola cephesi olmayan komşu parsel sınırına bahçe duvarı yapılamaz.

20-Eksik kat yapılamaz.

21-Peyzaj projesi ve vaziyet planı onaylanmadan Yapı Ruhsatı, peyzaj düzenlenmesi yapılmadan da Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmez.

22-Binalar plan üzerinde belirlenen çekme mesafeleri içerisinde yol cephe hattını bozmamak ve plan üzerinde belirtilen Taks ve Emsal değerlerini aşmamak koşulu ile istenilen yere yapılabilir. Şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli (NİP;5793,10) Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli (UİP; 5794,13) uygulama imar planı değişikliği teklifi, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince 01.09.2016 tarih 09/135 sayılı BMK kararı ile onanmıştır.

Onaylı plan değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince 01.09.2016-01.10.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile Çorum Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. kat panosunda askı-ilana çıkarılmıştır.

Meclis kararına ulaşmak için tıklayınız

01 Eylül 2016
225 kez görüntülendi