GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen Tapunun 76 pafta, 2283 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, 2.055,29 m2 yüzölçümlü, imar planında çarşı + konut işaretli, Fatih İş Merkezi B Blokta bulunan 2 adet mesken ve İlice Mahallesi`nde bulunan 2399,70 m2 yüzölçümlü 1 adet arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden ücretsiz temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 16.11.2016 Çarşamba günü saat: 14.00` de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye`de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Geçici teminatlarını vermeleri, H- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) I- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. İ)- İhalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

S.No

Bul.Katı Bağ. Böl. No:

Arsa Payı

Niteliği

Yüzölçümü m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

1

B Blok 8. Kat-No:22

12/1256

Mesken

116 m2

85.000,00 TL + %1 KDV

2.550,00 TL

2

B Blok 8. Kat-No:24

13/1256

Mesken

122 m2

88.500,00 TL + %1 KDV

2.655,00 TL

S.No

Pafta

Ada

Parsel

Niteliği

Yüzölçümü m²

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

3

115

4222

2

Arsa

2399,70 m2

2.750.000,00 TL

82.500,00 TL

05 Kasım 2016
220 kez görüntülendi