14 ADET ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait;

S.NO MAHALLE CİNSİ PAFTA ADA PARSEL

TOPLAM M2

İmar Durumu

MUH.BEDEL (TL) GEÇ.TEM.(TL)
1 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4B 260

1

296,55 BL-1 140.000,00.TL 4.200,00.TL
2 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4B 260 2 296,57 BL-1 140.000,00.TL 4.200,00.TL
3 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4B 260 3 301,00 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
4 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 4 301,05 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
5 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 5 301,06 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
6 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 6 301,00 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
7 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 7 301,06 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
8 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 8 296,97 BL-1 140.000,00.TL 4.200,00.TL
9 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 9 297,14 BL-1 140.000,00.TL 4.200,00.TL
10 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 10 301,09 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
11 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 11 301,03 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
12 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4C 260 12 301,09 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
13 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4B 260 13 301,09 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL
14 KURUÇAY ARSA G33C-15D-4B 260 14 301,03 BL-1 120.000,00.TL 3.600,00.TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif arttırma usulü ile şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 30.11.2021 Salı günü saat: 15.00’da Belediyemiz Turgut Özal Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Kimlik Fotokopisi, B-Kanuni İkametgah Belgesi, C-Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, E-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin   (A – B ve C) ‘ deki esaslara göre temin edecekleri belge. F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz,   I-Geçici teminatlarını vermeleri, İ-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge,(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L-Aile durumunu gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(e-Devletten alınabilir).             M-İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların, yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.z

17 Kasım 2021
3.022 kez görüntülendi