15 Temmuz Hürriyet Parkı içerisindeki Wc’nin Kiraya Verilme İhalesi

 ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniyol Mahallesi, Azap Ahmet Sokak, No:2/2 adresinde bulunan 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerindeki 1 adet wc-lavabo nitelikli işyeri, hazırlanan şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usulü ile 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

1 Yıllık Tahmini Bedel:12.000,00.-TL+KDV Geçici Teminat:360,00.-TL

İhale Tarihi ve Yeri: 11.08.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediyemiz Turgut Özal İş Merkezi 4. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Nüfus cüzdanı fotokopisi, B-Kanuni ikametgah belgesi, C-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, iletişim numarasının ve ikinci bir iletişim numarasının bildirilmesi, D-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez), F-Geçici teminatlarını vermeleri, G-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) H- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. K-Sabıka kaydı (gerçek kişiler için) tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (sabıkasızlık belgesi)

L-İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.

28 Temmuz 2021
255 kez görüntülendi