17 ADET AYRI AYRI ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 16 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı, 17 sıra numarasında kayıtlı Ulukavak Mahallesi, 20-K-1-A pafta, 3135 ada, 52 ile 53 parsellerde kayıtlı, 504,63 m2 ile 472,28 m2 yüzölçümlü arsalar birlikte satılacaktır.

S.N. MAH. CİNSİ

 

PAFTA ADA PARSEL Toplam m² TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
   1. AYARIK ARSA 21-L-1-A 4410 114 4587,16 1.000.000,00.- 30.000,00.-
   2. AYARIK ARSA 22-K-2-C 2832 1 4437,90 880.000,00.- 26.400,00.-
3. AYARIK ARSA 22-L-4-A 85 170 2892,95 570.000,00.- 17.100,00.-
4. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651 452 335,32 134.000,00.- 4.020,00.-
5. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651 453 543,37 230.000,00.- 6.900,00.-
6. GÜLABİBEY ARSA 19-K-4-B 4727 2 1422,04 1.000.000,00.-

 

30.000,00.-
7. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 4 791,29 325.000,00.- 9.750,00.-
8. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 5 783,85 340.000,00.- 10.200,00.-
9. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 8 600,31 380.000,00.- 11.400,00.-
10. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 9 655,91 415.000,00.- 12.450,00.-
11. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 10 547,45 345.000,00.- 10.350,00.-
12. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2377 185 687,99 550.000,00.- 16.707,00.-
13. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2377 186 758,24 950.000,00.- 28.500,00.-
14. TEPECİK ARSA 20-K-3-D 244 6 106,19 100.000,00.- 3.000,00.-
15. ULUKAVAK ARSA 21-K-4-D 3180 142 492,33 345.000,00.- 10.350,00.-
16. ULUKAVAK ARSA 20-K-1-A 4467 6 702,17 530.000,00.- 15.900,00.-
17. ULUKAVAK ARSA 20-K-1-A 3135 52-53 504,63

472,28

 

 

730.000,00.- 21.900,00.-
 

                                                                                                                   

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İstimlak Biriminden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 24.01.2019 Perşembe günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, D- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. E- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. F- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) G- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz. H- Geçici teminatlarını vermeleri, I- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) İ- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. J- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

18 Ocak 2019
703 kez görüntülendi