18 ADET ARSA SATIŞI

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Ayarık, Bahçelievler, Gülabibey ve Ulukavak Mahallelerinde aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasına göre ayrı ayrı  satılacaktır.

S.NO: MAH. CİNSİ PAFTA ADA PARSEL  TOPLAM m² TAH. BED.(TL) GEÇ.TEM.  (TL)
1. AYARIK ARSA 113 88 601 534,99 300.000,00.- 9.000,00
2. AYARIK ARSA 113 4921 2 576,00 300.000,00.- 9.000,00
3. AYARIK ARSA 113 4921 3 576,16 300.000,00.- 9.000,00
4. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651 452 335,32 140.300,00.- 4.210,00
5. BAHÇELİEVLER ARSA 20-L-3-A 2651 453 543,37 227.800,00.- 6.835,00
6. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2377 185 687,99 450.000,00.- 13.500,00
7. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2380 13 686,53 450.000,00.- 13.500,00
8. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 4 791,29 275.000,00.- 8.250,00
9. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 5 783,85 275.000,00.- 8.250,00
10. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 8 600,31 300.000,00.- 9.000,00
11. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 9 655,91 325.000,00.- 9.750,00
12. GÜLABİBEY ARSA 19-K-3-D 2606 10 547,45 270.000,00.- 8.100,00
13. ULUKAVAK ARSA 20-K-1-A 4467 6 702,17 440.000,00.- 13.200,00
14. ULUKAVAK ARSA 20-K-1-A 3135 52

53

504,63

472,28

600.000,00.- 18.000,00
15. ULUKAVAK ARSA 20-K-1-A 3137 50

51

408,35

361,26

470.000,00.- 14.100,00
16. ULUKAVAK ARSA 21-K-4-D 3180 142 492,33 300.000,00.- 9.000,00
17. ULUKAVAK ARSA 21-K-4-D 3229 1 1079,36 670.000,00.- 20.100,00
18. ULUKAVAK ARSA 21-K-4-D 3229 6 897,40 555.000,00.- 16.650,00

Şartname: Şartname 50,00 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 29.01.2020 Çarşamba günü saat: 14.00’ da Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik fotokopisi, B-Kanuni İkametgah Belgesi, C- Türkiye’ de Tebligat için adres gösterilmesi,  D-  Tüzel kişi olması halinde,  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A- B ve C)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. F) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G – İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. ) H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, I – Geçici teminatlarını vermeleri, İ – İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ,  (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir,  ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J – İhaleye katılacak olanların,  Belediye ye borcu olmadığına dair  (taksitli borçlar hariç)  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.  K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, L- İhalenin yapılacağı saatten önce,  ihaleye katılacakların,  yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp,  İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.

17 Ocak 2020
1.584 kez görüntülendi